BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapińska Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Jakość otoczenia instytucjonalnego a międzynarodowa konkurencyjność nowych członków Unii Europejskiej
The Quality of Institutional Environment And International Competitiveness of New European Union Members
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 341-350, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Jakość, Konkurencyjność
Quality, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Wraz z dominującymi cechami rozwoju współczesnej gospodarki światowej - systematycznie postępującymi procesami globalizacji i integracji coraz większego znaczenia nabierają problemy konkurencyjności gospodarek oraz funkcjonujących w nich przedsiębiorstw. W dynamicznym podejściu do zagadnienia konkurencyjności podkreśla się, że istotna jest nie tylko zdolność do konkurowania w danym okresie (stan konkurencyjności), ale także zdolność do osiągnięcia, utrzymania lub nawet poprawy w przyszłości osiągniętej pozycji konkurencyjnej. Konkurencyjność jest zatem ujmowana od strony czynników, które ją determinują. (fragment tekstu)

The aim of this study is the analysis of the quality of institutional infrastructure of new European Union member countries and its influence on the competitiveness assessment of these economies internationally. From the research conducted it turns out that in most of the new EU countries the institutional infrastructure area is considered unfavourably. Among the main reasons that determine the weak assessment of institutional infrastructure are: lack of clear rules of political life, lack of clear government policy in reference to many trades, bureaucratized economy, discretionary decisions on part of officials, squandering of public means, corruption. Negative assessment concerns also functioning of the police and the judiciary, which are accused of i.e. inadequate efficiency in enforcing the law and settling economic disputes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bieńkowski W., Instytucje jako czynnik konkurencyjności krajów postkomunistycznych. Kilka uwag ogólnych dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, nr 268, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
  2. Borowski J., Globalizacja, konkurencyjność i międzynarodowe strategie przedsiębiorstw., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
  3. Doing Business in 2009, World Bank 2008, www.doingbusiness.org;
  4. Macias J., Konkurencyjność gospodarki zagadnienia terminologiczne i metodologiczne•, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2006, nr 2.
  5. Miller T., Holmes K.R. (red.), 2009 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Washington 2009.
  6. Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
  7. The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum, Geneva 2008.
  8. World Competitiveness Yearbook 2008, International Management Development, Lausanne 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu