BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Ocena wskaźnikowa gospodarki budżetowej samorządów gminnych
Ratio Analysis for Assessment of Budget Management In Gmina Self-Governments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 351-360, wykr., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Gospodarka, Budżet, Samorząd terytorialny
Economy, Budget, Local government
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie finansami samorządów gminnych to złożony proces polegający na podejmowaniu przez ich organy stanowiące i wykonawcze wielu różnych wzajemnie powiązanych działań i decyzji służących maksymalizacji ekonomicznych i społecznych efektów, zgodnie z przyjętymi celami bieżącymi i strategicznymi. Istotnym elementem w procesie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego jest analiza wskaźnikowa, przeprowadzana na podstawie obliczeń wskaźników finansowych i ich ocenie oraz porównaniu w różnych przekrojach. Jest (o metoda poznania obiektów i złożonych zjawisk poprzez ich podział na elementy proste i zbadanie związków między nimi. W artykule w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzono ocenę wskaźnikową kondycji finansowej samorządów gminnych. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2007. (fragment tekstu)

This article highlights considerations of ratio analysis as a tool used during assessment of financial standing in local self-governments. This method recognizes objects and complex phenomena through their division into simple elements and investigating of the relations between each other. These ratios are a reflection of relations of various items in a budget and financial reports of local self-government. This article describes assessment of financial standing in local self-governments on the basis of analysis of selected ratios. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Łukomska-Szarek J.: Działalność inwestycyjna samorządów lokalnych w Polsce, [w:] A. Wójcik-Mazur, J. Łukomska-Szarek, D. Wielgórka (red.), Wieloaspektowe problemy zarządzania podmiotami publicznymi i prywatnymi w gospodarce polskiej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007.
  2. Łukomska-Szarek J.: Kształtowanie się dochodów budżetowych samorządów lokalnych w Polsce, [w:] D. Wielgórka, J. Łukomska-Szarek (red.). Wybrane problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2008.
  3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dz. U. 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
  4. www.mf.gov.pl.
  5. www.rio.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu