BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matysiak Marta (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Title
Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w świetle obowiązującego prawa
Cooperation Between the Public Administration and Non-Governmental Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 415-421, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Administracja publiczna, Prawo
Public administration, Law
Note
summ.
Abstract
W preambule ustawy zasadniczej z dnia 2 kwietnia I997 roku2 ustawodawca podkreślił znaczenie zasady pomocniczości w rozwoju demokratycznego państwa. Istotą tej zasady jest to, iż państwo przyjmuje i wykonuje wyłącznie te zadania, którym obywatele oraz ich zrzeszenia, nie są w stanie sprostać. Decentralistyczny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, będący niejako praktycznym skutkiem zasady pomocniczości oraz przekazywanie poszczególnych kompetencji władzom samorządowym, niewątpliwie sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie "społeczeństwa obywatelskiego" nie jest pojęciem synonimicznym do pojęcia "sektora organizacji pozarządowych". Zdaniem H. Izdebskiego przez społeczeństwo obywatelskie rozumieć należy całokształt zachowań i instytucji społecznych, które funkcjonują obok państwa, w jego szerokim ujęciu, wraz z samorządem. Od kilkudziesięciu lat obserwuje się tendencje rozwojowe w zakresie udziału obywateli w kreowaniu polityki na różnych szczeblach - począwszy od podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, aż po politykę państwa i Europy. W krajobraz państwa na stałe wpisały się podmioty, które co do zasady znajdują się najbliżej obywatela, jakimi są organizacje pozarządowe. Ze względu na doniosłość problematyki związanej z ich funkcjonowaniem, wprowadzono pojęcie "sektora organizacji pozarządowych". (fragment tekstu)

The principle of subsidiarity and the principle of social dialog were included in the Polish Constitution of 1997 in the catalogue of main principles. The abovementioned rules as well as several competences of the local government that result from the current law regulations influence the sphere of social economy. The aim of this paper is to analyze selected issues concerning the cooperation between the public administration and non-governmental organizations in the light of the legally biding regulations starting from 1989. After 1989 the collaboration between the public administration organs and a so-called third sector (a collective term for the non-governmental organizations) became an extremely important element of the public administration organs activity. Between 1989 and 2003 the cooperation was based on customs and general regulations that apply to the state system. This has changed in 2003 when the Act of Law of 24lh April 2003 on Public Benefit and Volunteer Work has co me into force (hereafter referred to as PBVW). This Act was necessary to unity existing rules and standards of cooperation. The final shape of this Act, which was in preparation since 1995, is a result of join work between various social groups and the Parliament of the Republic of Poland. The PBVW has introduced significant changes concerning public benefit activities. It regulates the rules, methods and forms according to which the public administration can delegate fulfilling public tasks to the non-governmental organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Blicharz J., Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
  2. Blicharz J., Huhla A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
  3. Boć J., Dziewięcka-Bokun L.(red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2008.
  4. Ceglarski A., Organizacje pożytku publicznego, Lexis Nexis, Warszawa 2005.
  5. Izdebski II., Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, Oficyna Wydawnicza Transit, Warszawa 1999.
  6. Izdebski H., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, MG Pi PS, Warszawa 2003.
  7. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004.
  8. Jachimowicz A., Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe - partnerzy w rozwoju ekonomii społecznej?, "Ekonomia Społeczna. Teksty" 2006.
  9. Łuniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Szałowska-Olejniczak E., Stalli M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu