BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Komunikacyjne aspekty zarządzania projektami informatycznymi
Communication Aspect of IT Project Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 511-518, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Grupy projektowe, Zarządzanie, Informatyka
Project teams, Management, Information science
Note
summ.
Abstract
W dobie gospodarki opartej na wiedzy oraz postępującej globalizacji szczególnego znaczenia nabierają systemy służące przetwarzaniu danych czy też zarządzaniu informacjami. Stąd też w przedsiębiorstwach różnych branż uruchamiane są projekty informatyczne. Projektem informatycznym jest tymczasowa, celowo podejmowana działalność, której celem jest dostarczenie oprogramowania, zaspokajającego w maksymalnym stopniu potrzeby pracowników - klientów wewnętrznych. Ma ona określony początek i koniec, budżet oraz cele, których spełnienie oznacza zakończenie projektu. Warto podkreślić, że zakup gotowych technologii nie zawsze jest możliwy. Wiele projektów informatycznych opiera się zatem na stworzeniu od podstaw optymalnego w danych warunkach oprogramowania. W obu przypadkach należy rozpoznać potrzeby klienta wewnętrznego, co stanowi jedno z podstawowych działań podejmowanych w ramach zarządzania projektem. Zarządzanie to jest "procesem, w którego ramach menedżer projektu planuje zadania w obrębie projektu, steruje nimi i dysponuje zasobami udostępnionymi przez organizację dla realizacji przedsięwzięcia". Zgodnie z logiczną sekwencją funkcji zarządzania owe zastosowanie wiedzy i umiejętności menedżera będzie miało miejsce w procesie planowania projektu, organizowania zasobów, motywowania członków zespołu projektowego i innych osób związanych z projektem oraz kontrolowania wdrożenia nowego oprogramowania. Co zrozumiałe, "nie można osiągnąć doskonałości w zarządzaniu bez doskonałości w komunikowaniu się". 1 tak w literaturze przedmiotu wskazuje się, że do głównych czynników wpływających na porażkę projektów należy słaba komunikacja. (fragment tekstu)

The goal of the following article is to present the conditions of problems of the communication process in the IT project in reference to three project teams. On the basis of the interviews with all members of the teams and the survey of the project documentation, the reasons of the disturbance have been determined. The fundamental source for the article's author was the study of the available literature and own experience, which resulted in the presentation of the solutions having the integration-training form. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Burton C., Michael N., Zarządzanie projektem, Ast rum, Wrocław 1999.
 2. Clutterbuck D., Coaching the Team al Work, Nicholas Brealey Publishing, Londyn 2007.
 3. Eicher J., Sztuka komunikowania .się, Ravi, Lódź 1995.
 4. Gach D., Elementy zarządzania wirtualnym zespołem, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 6.
 5. Hartley P., Komunikowanie interpersonalne, Astrum, Wrocław 2006.
 6. Koczorowska 1., Specyficzne cechy zespołu wirtualnego, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3.
 7. Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 8. Marasco J., Zarządzanie projektami informatycznymi, Helion, Gliwice 2006.
 9. Niemczyk J., Jak nowocześnie i sprawnie zarządzać projektami, "Przegląd Organizacji" 2002,nr 11.
 10. Wachowiak P., Kierowanie zespołem projektowym, [w:] M. Trocki, B. Grucza (red.). Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007.
 11. Ward J.L., Project Management Terms, ESI International, Darlington Yirginia 2000.
 12. Wąsowicz M., Klucz do sukcesu w zarządzaniu projektami, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1141, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu