BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Joanna Julia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Title
Sytuacja ekonomiczna a procesy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw sektora turystyki uzdrowiskowej (uzdrowiska skarbu państwa)
Economic Situation and Ownership Transformation Processes in Health Resort Tourism Sector Enterprises (Health Resorts Owned by the State Treasury)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 577-582, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Turystyka, Uzdrowiska
Social and economic conditions, Legal transformation of entities, Tourism, Health resort
Note
summ.
Abstract
W opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie ,,Strategie rozwoju turystyki na lata 2007-2013" podkreślano, że w skali makroekonomicznej urzeczywistnienie nakreślonych zadań wpisuje się w realizację celów strategicznych Unii Europejskiej określonych w odnowionej Strategii Lizbońskiej, a także będzie kompatybilne z realizacją priorytetów Centrum - Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-20/3 Kluczem do sukcesu Strategii miała być świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju poszczególnych typów turystyki i ta świadomość powinna wyznaczać podstawowy wymiar skali podejmowanych działań. (fragment tekstu)

In the paper, an attempt has been taken up to present the effect of macro-environment on development of tourism and health resort tourism as well as of privatisation process on the economic situation of State Treasury Companies. Al the same time, the economic status of health resorts being State Treasury Companies has been presented (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cabaj.J., " Państwu sprzeda sanatoria ,, Rzeczpospolita", z dnia 29.01.2007 r.
  2. Koźmińska K.,Sprzedaż 10 Uzdrowisk może przynieść 250 min złotych "Gazeta Prawna", nr 10(1180), z dn. 15 stycznia 2007 r.
  3. "Kwartalnik Informacyjny Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich", 2006, nr 2; 2007, nr 3.
  4. Łach K, Rutkowska J., Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa z co najmniej 25% udziałem Skarbu Państwa w kapitale zakładowym w 2006 roku. Warszawa 2008.
  5. Konkurencyjność uzdrowisk polskich na jednolitym rynku UE, Materiały XVII Kongresu Uzdrowisk Polskich Kudowa-Zdrój 30-31 maja 2008 r.
  6. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji (Dz. U. nr 192, poz. 1186 z 28 października 2008 r.).
  7. Strategia Rozwoju Turystyki na lata 200-2013 (Projekt). Ministerstwo Gospodarki, Warszawa marzec 2007 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu