BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bodak Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Interesy pracowników na tle specyfiki zarządzania w spółdzielniach rolniczych
Employees Interests and Management Features in Farming Cooperatives
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (7), 2011, nr 164, s. 28-37, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Management Sciences
Issue title
Zarządzanie w praktyce
Keyword
Interesariusze, Interes pracowniczy, Zarządzanie, Spółdzielczość rolnicza
Stakeholders, Employees' interests, Management, Agricultural cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu skoncentrowano się na wewnętrznych interesariuszach spółdzielni rolniczych oraz artykułowanych przez nich interesach. Rozpatrzono warunki realizacji oczekiwań pracowników oraz wskazano na zasadnicze problemy związane z ich respektowaniem w polskiej praktyce gospodarczej. Z badań własnych wynika m.in., iż interesy pracownicze nie zmieniają się pod wpływem typu własnościowego przedsiębiorstwa oraz jego formy organizacyjno-prawnej. (abstrakt oryginalny)

The paper concentrates on the internal stakeholders of farming cooperatives and the interests they express. The conditions of meeting the employees' expectations have been discussed as well as major problems connected with their fulfillment in Polish economic practice. The research results indicate that employees interests remain resistant to the influence of the proprietorship type of the enterprise or its organizational and legal form. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., IV Kongres spółdzielczości jako drogowskaz działań i rozwoju w latach 2009-2013, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 2009 nr 1.
 2. Brodziński M.G., Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okresie przekształceń ustrojowych, Krajowa Rada Spółdzielczości, Warszawa 2005.
 3. Brodziński M.G., Spółdzielnie, członkowie, samorządy. Z problematyki więzi oraz rozwoju spółdzielczości wiejskiej, Wydawnictwo AlmaMer, Warszawa 2007.
 4. Brzozowski B., Możliwości rozwoju polskiej spółdzielczości rolniczej w zintegrowanej Europie, Roczniki Naukowe SERiA t. VI z. 3, SERiA, Warszawa 2004.
 5. Czternasty W., Czyżewski B., Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 6. Dokument konsultacyjny UE, Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych, Bruksela, 2001.
 7. Drozd-Jaśniewicz I., Wiatrak A.P., Spółdzielczość wiejska w gospodarce rynkowej, Krajowa Rada Spółdzielczości, Warszawa 2003.
 8. DzU 2003, nr 188, poz. 1848, z późn. zm., art. 1.
 9. Freeman R.E., Evan M.E., Corporate governance. A stake-holder interpretation, "Journal of Behavioral Economics" 1990 vol. 19.
 10. Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych, Krajowa Rada Spółdzielczości, Warszawa, listopad 2008.
 11. Kostro K., Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa" 2005 nr 7-8.
 12. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 13. Maliszewski A., Więzi członkowskie i maksymalizacja korzyści dla członków, [w:] Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z Unią Europejską, "Vademecum Spółdzielczości" 1997 nr 8.
 14. Mierzwa D., Przedsiębiorstwo spółdzielcze w świetle opinii rolników, Roczniki Naukowe SERiA t. VII z.1, SERiA, Warszawa 2005.
 15. Morris S., Snell S.A., Lepak D., An architectural approach to managing knowledge stock and flows, [w:] R.J. Burke, C.L. Cooper (eds.), Reinventing HRM, Routledge, London 2005.
 16. Münker H.H., Chances of Co-operatives in the Future. Marburg/Lahn 1995 (za: Brodziński M.G., Spółdzielczość wiejska i rolnicza w gospodarce rolnej (szanse i zagrożenia rozwoju), [w:] Spółdzielczość rolnicza w rozwoju wsi i rolnictwa, Krajowa Rada Spółdzielczości, Warszawa 2006).
 17. Piechowski A., Półtora wieku tradycji, osiemset milionów ludzi. VIP, Polityka, Biznes, Fakty; Krajowa Rada Spółdzielczości, wydanie specjalne 2008.
 18. Prus P., Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych, Roczniki Naukowe SERiA t. VIII z. 1, SERiA, Warszawa 2006.
 19. Skawińska E., Spółdzielczość wiejska w warunkach integracji rynku produktów żywnościowych Polski i Wspólnot Europejskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997.
 20. Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Spółdzielczości za lata 2005-2008, KRS, Warszawa, listopad 2008.
 21. Wasilewski K., Lider, elita, organizacja w procesie aktywizacji społeczności wiejskiej, "Wieś i Rolnictwo" 2002 nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-6000
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu