BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machowska-Szewczyk Małgorzata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Podobieństwa i różnice miedzy obiektami symbolicznymi a obiektami rozmytymi
Similarities And Differences Between Symbolic Objects And Fuzzy Objects
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 366-374, bibliogr. 11 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Bazy danych, Analiza porównawcza
Databases, Comparative analysis
Note
streszcz., sum.
Abstract
Informacje zgromadzone w bazach danych często mają postać tekstu zapisanego w naturalnym języku. Informacje lingwistyczne są proste do przetwarzania dla człowieka, który posługuje się na co dzień takimi pojęciami, stanowi jednak dość poważną barierę dla komputera. Obiekty symboliczne oraz obiekty charakteryzowane przez cechy rozmyte umożliwiają przetworzenie danych wyrażonych lingwistycznie do postaci akceptowalnej przez komputer. Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza, czyli przedstawienie podobieństw i różnic, jakie występują w opisie obiektów przedstawionych za pomocą zmiennych symbolicznych oraz zmiennych rozmytych.(abstrakt oryginalny)

The information collected in databases often has the form of a text written in natural language. Linguistic information is easy to process for a man who speaks with such concepts every day. However, it is quite a serious barrier to a computer. Symbolic objects and objects which are characterized by fuzzy attributes enable to process linguistically expressed data to a form which is acceptable by a computer. The main object of this article is a comparative analysis, that is a presentation of similarities and differences that occur in the description of the objects represented by the symbolic variables and fuzzy variables.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bock H.H., Diday E., Analysis of Symbolic Data. Explanatory Methods for Extracting Statistical Information from Complex Data, Springer Verlag, Berlin 2000.
 2. Csiszar I., Information - type measures of difference of probability distributions and indirect observations, "Studia Sci. Math. Hung." 1967, vol. 2.
 3. Dudek A., Miary niepodobieństwa obiektów symbolicznych. Odległość Ichino-Yaguchiego, Ekonometria 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wrocław 2004, s. 100-106.
 4. Fisher D., Knowledge acquisition via incremental conceptual clustering, "Machine Learning" 1987, no. 2.
 5. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa 1998.
 6. Łuczak A., Wysocki F., Rozmyta wielokryterialna metoda Hellwiga porządkowania liniowego obiektów, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, Wrocław 2007, s. 330-340.
 7. Machowska-Szewczyk M., Wykorzystanie informacji rozmytej w wybranych algorytmach taksonomicznych, praca doktorska, Politechnika Szczecińska, 2001.
 8. Michalski R.S., Knowledge acquisition through conceptual clustering: A theoretical Framework and an algorithm for partitioning data into conjunctive concepts, "International Journal of Policy Analysis and Information Systems" 1980, vol. 4.
 9. Pappis C.P., Nikos I., A comparative assessment of measures of similarity of fuzzy values, "Fuzzy Sets and Systems" 1992, 56, s. 171-174.
 10. Piegat A., Fuzzy Modeling and Control, Springer, Heidelberg - New York 2001.
 11. Wilk J., Miary odległości obiektów opisanych zmiennymi symbolicznymi z wagami, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 13, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1126, Wrocław 2006, s. 224-236.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu