BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zastosowanie metod porządkowania liniowego do budowy syntetycznego miernika koniunktury
Application Of Aggregate Measures In The Analysis Of Business Fluctuations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 401-407, bibliogr. 22 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Analiza wskaźnikowa
Business trends, Ratio analysis
Note
streszcz., sum.
Abstract
Wśród metod służących do empirycznej analizy i prognozy koniunktury gospodarczej można wyróżnić metody wskaźnikowe, w których korzystamy z wielu zmiennych czułych na zmiany koniunktury. Na podstawie tych zmiennych obliczane są wskaźniki zbiorcze (syntetyczne, złożone, ogólne), w oparciu o nie wnioskujemy o zmianach koniunktury gospodarczej. W artykule zaproponowano zastosowanie metod porządkowania liniowego do budowy syntetycznego miernika koniunktury gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

Among all the methods used for the empirical analysis and the forecast of economic situation we can distinguish some indicatory methods in which we use many variables capable of changes in an economic situation. Due to these variables composite indicators are counted on the base of which we conclude about the changes in an economic situation. The article presents the application of aggregate measures in business fluctuations with the usage of indicatory methods.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abrahamowicz M., Konstrukcja syntetycznych mierników rozwoju w świetle twierdzenia Arrowa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 311, Wrocław 1985.
 2. Abramowicz M., Zając K., Metoda ważenia zmiennych w taksonomii numerycznej i procedurach porządkowania liniowego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 328, Wrocław 1986, s. 5-17.
 3. Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne, PWE, Warszawa 1990.
 4. Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa 1976
 5. Bartosiewicz S., Skutki subiektywizmu w wielowymiarowej analizie porównawczej. Referat na XIX Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" 15-17 września 2010 r. w Toruniu.
 6. Bąk A., Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku C++, AE, Wrocław 1999.
 7. Borys T., Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 284, Monografie i Opracowania 23, Wrocław 1984.
 8. Cieślak M., Dobór cech prognostycznych metodą heurystyczną, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 123, Wrocław 1978.
 9. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław 2004.
 11. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
 12. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Monografie 61, Kraków 1984.
 13. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, 4, s. 307-327.
 14. Kowalewski G., Przydatność sumy odpowiedzi pozytywnych i negatywnych jako uzupełnienie salda odpowiedzi w jakościowych badania koniunktury, "Barometr Regionalny" 2009a, 4 (18), s. 19-26.
 15. Kowalewski G., Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009b.
 16. Kowalewski G., Konstrukcja wskaźników zbiorczych w testach koniunktury, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, w druku.
 17. Maußner A., Konjunkturtheorie, Springer, Berlin 1994.
 18. Milligan G.W., A validation study of a variable weighting algorithm for cluster analysis, "Journal of Classification" 1989, 1, s. 53-71.
 19. Milligan G.W., Cooper M.C., A study of standardization of variables in cluster analysis, "Journal of Classification" 1988, 2, s. 181-204.
 20. Nowak E., Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 292, Monografie i Opracowania 25, Wrocław 1985.
 21. OECD System of Composite Leading Indicators, OECD 2008.
 22. Rozin B., Teoria rozpoznawania obrazów w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1979.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu