BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zymonik Zofia (Politechnika Wrocławska)
Title
Uczelnia wyższa jako organizacja trzeciej generacji
University as an Organization of Third Generation
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 239-246, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Nauczanie
Higher education, Education, Teaching
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalizacja, pojawienie się społeczeństwa informacyjnego i silna presja na efektywne zarządzanie zasobami wymuszają zmiany także w szkolnictwie wyższym. Uczelnie stają przed koniecznością współpracy z otoczeniem biznesowym, muszą więc być przedsiębiorcze i kreatywne. Konieczność zmian powodują przede wszystkim: wysokie koszty badań podstawowych, nieopłacalność badań podstawowych w przedsiębiorstwach opartych na technologii, wzrost międzynarodowej konkurencyjności w kształceniu akademickim oraz wzrost znaczenia badań interdyscyplinarnych. W opracowaniu zanalizowano historię kształcenia akademickiego i wyłoniono trzy fazy rozwoju uczelni wyższej. Zanalizowano nowy paradygmat nauki i zarządzania wiedzą - koncepcję modelu uniwersytetu trzeciej generacji Wissemy. (abstrakt oryginalny)

Globalisation and appearing of informative society in economic world as well as strong pressure on effective managing resources require changes also in academic sector. Universities being so far organizations based on education face the necessity of cooperation with business environment. They have to be enterprising and creative in transmitting knowledge. Changes are necessary first of all because of high costs of primary research, unprofitability of primary research in enterprises based on technology, the increase of international competitiveness in academic education and the increasing role of interdisciplinary research. The history of academic education is analyzed in the study - from the Middle Ages through 18th - 20th century up to the first decade of the 21st century. Three development phases of university are indicated. The new paradigm of education and knowledge management are analyzed - the concept of model of third generation university by Wissemy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bohn R., Technical knowledge - how to measure. how to manager, Research Raport 93-07, University of California, San Diego, Graduate School of International Relations and Pacific Studies, California 1993.
  2. Brennan J., Higher education and social change, "Higher Education" 2008, no. 56.
  3. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Bussines Press, Warszawa 1999.
  4. Kasprzak A., Pelc K.I., Strategie techniczne - prognozy, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska 2003.
  5. Kotler Ph., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
  6. Lambert R.N., Butler N., The Future of European Universities: Renaissance or Decay?, Centre for European Reform, London 2006.
  7. Sutz J., The new role of the university in the productive sector, [w:] H. Etzkovitz, L. Leydesdorff (eds.), Universities and Global Knowledge Economy, Pinter, London 1997.
  8. Wissema J.G., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, Zante, Wrocław 2009.
  9. Wissema J.G., Technostartes, why and how, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
  10. Zymonik K., Europejski system zapewnienia jakości kształcenia, [w:] J. Zymonik, Z. Zymonik (red.), Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu