BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popławska Żanna (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach), Limański Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach), Drabik Ireneusz (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach)
Title
Zmiany w zarządzaniu strategicznym przez stosowanie koncepcji foresight
Changes in Strategic Management by Using Foresight Concept
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 366, s. 405-412, rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Keyword
Metoda foresight, Zarządzanie strategiczne
Foresight method, Strategic management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Uwzględniając specyfikę zarządzania strategicznego i możliwości zastosowania koncepcji foresight, w artykule określono potencjalne zakresy zmian zarządzania strategicznego wskutek włączenia do tego procesu badań foresightingowych. Wykorzystywanie koncepcji foresight stanowi swoisty przełom w zarządzaniu strategicznym, ponieważ może ona służyć kreowaniu pożądanej wizji przyszłości, ograniczeniu przeszkód racjonalności podejmowanych decyzji i adaptowaniu zarządzania strategicznego do wymogów otoczenia.

Regarding strategic management requirements and foresight opportunities, the potential scopes of changes in strategic management resulting from the fact that Foresight research is included in this process, were determined in the article. The concept of Foresight becomes a turning point in the strategic management because it can serve as a way of creating the desired vision of the future, limiting barriers of rationality and adaptation of strategic management to the requirements of the environment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ансофф И., 1999, Стратегическое управление, М,Экономика.
 2. Третьяк В., 2009, Форсайт как технология предвидени,Экономические стратегии, №8.
 3. Шелюбская Н.Н., 2004., с.3, Форсайт - новый механизм определения приоритетов государ- ственной научно-технической политики, Проблемы теории и практики управления, № 2.
 4. Cuhls K., 2003, From forecasting to foresight processes - new participative foresight activities in Germany, Journal of Forecasting, vol. 23.
 5. Ejdys J., Kononiuk A., 2013, Doskonalenie zarządzania strategicznego poprzez wykorzystanie koncepcji badań foresightingowych, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 6. Gavigan J.P., Skapolo F., 1999, A comparison of national foresight exercises, Foresight, vol. 1, no. 6.
 7. Georghiou L., 2001, Third Generation Foresight: Integrating the Socio-Economic Dimention, in Proceedings of the International Conference on Technology Foresight - the Approach to and Potential for New technology Foresight, NISTEP Research Material 77.
 8. Georghiou L., 2007, Future of Foresighting for Economic Development, UNIDO Technology Foresight Summit, Budapest.
 9. Glińska U., Kononiuk A., Nazarko Ł ., Przegląd projektów foresight branżowego w Polsce. Raport z działalności Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym narodowego Programu Foresight "Polska 2020", Warszawa.
 10. Gudanowska А., 2012, Mapowanie a foresight - wybrane aspekty metodologiczne jednego ze współczesnych nurtów badawczych w naukach o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 11. Heraud J.-A., Cuhls K., 1999, Current foresight activities in France, Spain and Italy, Technological Forecasting and Social Change, vol. 60.
 12. http://foresight.hse.ru/whatforesight/ Что такое форсайт? Высшая школа экономики.
 13. Lichtarski J., 2011, Kilka refleksji o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu i ich rozpoznawaniu, Przegląd Organizacji, nr 3.
 14. Martin B., 1995, Foresight in science and technology, Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 7, No. 2.
 15. Miles I., Harper J., Georghiou L., Keenan M., Popper R., 2008, The Many Faces of Foresight, [w:] L. Georghiou, J. Cassingea, I. Harper, M. Keenan, I. Miles, R. Popper, The Handbook of Technology of Foresight . Concepts and Practice, Prime Series on Research and Innovation Policy, Edward Elgar Publishing, Inc. Northhampton.
 16. PARP, 2005, Foresight Technologiczny, Tom 1: Organizacja i metody, Warszawa.
 17. Popper R., 2007, Methodology: Common Foresight Practices & Tools, [in:] L. Georghiou et al., International Handbook on Foresight and Science Policy: Theory and Practice, Edward Elgar.
 18. Stabryła A., 2011, Przełomy w teorii zarządzania, Przegląd Organizacji, nr 3.
 19. Unido Technology Foresight Manual, 2005, Vienna, Vol. 1, Organization and Methods.
 20. www.forera.jrc.ec.europa.eu.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu