BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacała Joanna (Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Michaluk Andrzej (Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Rozwój i kariera żołnierza zawodowego w siłach zbrojnych RP na tle wybranych armii NATO
The Development and Career of Regular Soldier in Poland Compared with the Army of Chosen Members of NATO
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 131-139, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Żołnierz, Wojsko, Kariera zawodowa, Zarządzanie karierą
Soldier, Army, Professional career, Career management
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki, Hiszpania
Poland, United States of America (USA), Spain
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie różnic między opracowanym modelem polskim a najlepszymi wypracowanymi przez lata systemami amerykańskim i hiszpańskim. Wybór USA jako najsilniejszego militarnie członka NATO mającego szczególne zasługi w wypracowaniu i propagowaniu modelu cywilnej, demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi nie wymaga uzasadnienia. Przypadek Hiszpanii jest zaś wart rozpatrzenia, ponieważ państwo to od wyjścia z systemu autorytarnego w połowie lat siedemdziesiątych dokonało gruntownej przebudowy swojego ustawodawstwa w celu przystosowania hiszpańskiego systemu obronnego do standardów przyjętych w krajach członkowskich Sojuszu. Drugą przyczyną wyboru tych dwóch krajów jest to, że w obu państwach system promocji oficerskich określony jest na poziomie ustawowym w sposób bardziej kompletny niż w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present differences between elaborated Polish model and the best worked out for years American and Spanish systems. The choice of the USA as the military strongest member of NATO and the country which has remarkable merits in elaboration and promotion of civil and democratic model of controlling the military forces does not require any justification. The case of Spain is worth considering because of huge reorganization of their legislation in purpose to adapt their military forces to the standards of another members of NATO after the totalitarian system collapsed in the middle of the seventies. The second cause of choosing these two countries is the officer's promotion system defined there on legal standard more completely than in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
 4. Golnau W. (red), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, 2007.
 5. Jabłoński Z., Polityka kadrowa w siłach zbrojnych RP. Zarządzanie kadrami sił zbrojnych RP wobec wyzwań XXI wieku, Wrocław 2001.
 6. Jamka B., Kierowanie kadrami - pozyskiwanie i rozwój pracowników, Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 7. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 8. Majewski T., Zarządzanie karierami oficerów. Kariery a kompetencje kierownicze, Warszawa 2005.
 9. Mróz M., Mechanizm promocji oficerów zawodowych w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii - jako przykładowych państw NATO - a odpowiednie przepisy w Polsce, Raport nr 128, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-128.htm#prz73.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków 1998.
 11. Polityka kadrowa w siłach zbrojnych RP, cz. 1, Warszawa 2002.
 12. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych, DzU z dnia 16 marca 2004 r. nr 43, poz. 397.
 14. System doskonalenia zawodowego kadry w siłach zbrojnych RP, DKiSzW, MON 2004.
 15. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, DzU z dnia 20 października 2003 r. nr 179, poz. 1750.
 16. Witaszek Z., Zarządzanie karierą zawodową w warunkach restrukturyzacji i etatyzacji Sił Zbrojnych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Gdynia, Rok XIVII nr 4 (167), 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu