BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Michał (Uniwersytet Jagielloński), Staliński Piotr (Wyższa Szkota Biznesu - National Louis University)
Title
Efekt bykowca jako zniekształcenie informacji w łańcuchu dostaw
The Bullwhip Effect As the Deformation of Information in the Supply Chain
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 49-57, rys., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Informacja, Łańcuch dostaw
Information, Supply chain
Note
summ.
Abstract
Efekt bykowca (lub efekt byczego bicza, ang. the bullwhip effect) to zjawisko towarzyszące przekazywaniu informacji o popycie konsumenta w górę łańcucha dostaw objawiające się wrażeniem rosnącej zmienności popytu. Potęgowane jest ono przez outsourcing, globalizację, wzrost konkurencji, rozwój technologii informacyjnych (Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi, 2007). Jeden z pierwszych kompleksowych opisów zjawiska dotyczył producenta makaronów Barilla SpA (Hammond, 1994). Z kolei Davis (1993) podjął dyskusję na temat źródeł i konsekwencji zmienności popytu w odniesieniu do łańcucha produkcji i dystrybucji drukarek HP. Efekt bykowca ma negatywny wpływ na koszty utrzymania zapasów, produkcji transportu, efektywność wykorzystania zdolności produkcyjnej, utrudnia proces prognozowania, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia braków towaru. Badania dowodzą, iż możliwe są olbrzymie oszczędności dzięki usprawnieniom w opisywanym obszarze (zobacz, np. Baraniecka, 2004). (fragment tekstu)

The subject matter of the present contribution is the process of the flow of information and the phenomenon of bullwhip effect that accompanies this process. The latter consists in the increase in the variableness of orders lodged by the firms with their direct suppliers. This is the effect that systematicaly increases its intensity as the supply chain moves upwards. The authors of the present contribution make up a synthesis of the research that has hitherto been made with respect to the bullwhip effect. Likewise, they discus the causes of the occurance of this effect and the measures (including the methods of information management) which raise the effectiveness of information processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Baraniecka A., Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004.
 2. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wydawnictwo Helion, 2007.
 3. Buckch R., KIWA - die Kommimikations- und Informationswertanalyse, "Management Zeitschrift 10" 1985, nr 11.
 4. Chopra S., Meindl P., Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations, third edition, Prentice Hall, New Jersey 2007.
 5. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 6. Davis T., Ęffective Supply Chain Management, "Sloan Management Review" 1993, nr 4, s.'35-46.
 7. Fisher M.L., What is the right Supply Chain for Your Product?, "Harvard Business Review" 1997, nr 2, s. 105-16.
 8. Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990.
 9. Forrester J., Industrial Dynamics, MIT Press and John Wiley & Sons, Inc., New York 1961.
 10. Gros U., System informacyjny w organizacji gospodarczej. Metody badania i ocena, PWE, Warszawa 1989.
 11. Hammond J.H., Bari/la SpA (A-D), Harvard Business School Case 9-694-046.
 12. Kadłubowski H., Procesy informacyjnio-decyzyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, IWZZ, Warszawa 1982.
 13. Lee H.L., Padmanabhan V., Whang S., The Buliwhip Effect in Supply Chains, "Sloan Management Review" 1997, nr 38(3), s. 93-101.
 14. Lee H.L., Padmanabhan V., Whang S., Information Distortion in a Supply Chain: The Buliwhip Effect, "Management Science" 1997, nr 4, s. 546-558.
 15. Lee H.L., Padmanabhan V., Whang S., Comments on "Information Distortion in a Supply Chain: The Buliwhip Effect"Management Science" 2004, nr 12, s. 1887-1893.
 16. Pluta-Zaręba A., Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2002, nr. 5.
 17. Pluta-Zaręba A., Prognozowanie popytu, [w:] Logistyka dystrybucji. Specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 18. Potocki A., Metoda analizy systemu komunikacji (KSS), "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1994, nr 428/1994.
 19. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Lev E., Designing & Managing the Supply Chain, 3rd ed, McGraw-Hill Irwin, 2007.
 20. Sterman J.D., Modeling Managerial Belumor: Misperceptions of Feedback in a Dynamie Decision Making Experiment, "Management Science" 1989, nr 3, s. 321-339.
 21. Wdowiak W., Badanie potrzeb informacyjnych w układach informacyjno-decyzyjnych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1983, nr 177.
 22. Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia, WNT, Warszawa 1999.
 23. Zabawa J., Efekt byczego bicza w modelu łańcucha dostaw, "Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej" 2007, nr 25, s. 119-132.
 24. Zangl H., Durchlaufzeiten im Buro, E. Schmidt Yerlag, Berlin 1987.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu