BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perechuda Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Audyt transferu wiedzy do klienta przedsiębiorstwa turystycznego
Audit of Knowledge Transfer to the Client of a Tourist Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 227-236, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Transfer wiedzy, Klient, Przedsiębiorstwo turystyczne
Knowledge transfer, Customer, Tourist enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja procesu audytu wiedzy w przedsiębiorstwie turystycznym, a także przedstawienie koncepcji dynamicznego audytu transferu wiedzy do klienta. Audyt wiedzy jest procesem monitorowania i weryfikowania zasobów wiedzy oraz procesów związanych z wiedzą, a także samego procesu zarządzania wiedzą. Ze względu na specyfikę usług turystycznych szczególne miejsce zajmuje w nim transfer wiedzy do klienta (w procesie usługowym najczęściej wymagana jest obecność klienta, a relacje pracownik - klient mają charakter osobisty). Dynamiczny audyt transferu wiedzy do klienta, w podziale na audyt danych, audyt informacji, audyt wiedzy i coachingu jest możliwy w określonych warunkach, które przedstawiono w zakończeniu artykułu. (abstrakt oryginalny)

The objective of an article is to identify the knowledge transfer process in a tourist enterprise and to present the concept of dynamic audit of knowledge transfer to a client. Knowledge audit is the process of monitoring and verifying knowledge resources and knowledge oriented processes (knowledge identification, acquiring, creating, protection, implementation, storage, retrieving, dissemination, synthesis and monitoring), as well as the process of knowledge management itself. Owing to the specific nature of tourist services the transfer of knowledge to a client plays here an important role (in services provision process most often client's presence is required, while the relations between an employee and a client are of personal nature). The dynamic audit of knowledge transfer to a client, divided into data audit, information audit, knowledge and coaching audit are possible in certain conditions, discussed in the conclusions of the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grudzewski W., Hejduk I. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002.
  2. Kobyłko G., Morawski M. (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2007.
  3. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, AE, Kraków 2006.
  4. Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. Perechuda K., Sobińska M. (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
  6. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-opting Customer Competence, "Business Harvard Review" 2000, January-February.
  7. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu