BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński), Markowicz Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena szansy wyjścia z bezrobocia ze względu na wiek i staż pracy bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinie
The Evaluation of Employment Odds by Age And Seniority of the Unemployed Registered in the Local Labour Office in Szczecin
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 514-521, bibliogr. 6 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Bezrobocie
Unemployment
Note
streszcz., sum.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Celem artykułu jest analiza szansy wychodzenia z bezrobocia na przykładzie danych z PUP w Szczecinie o osobach wyrejestrowanych w 2009 roku. Jednym z czynników mających wpływ na możliwość uzyskania zatrudnienia jest dotychczasowe doświadczenie zawodowe, uzależnione oczywiście od wieku bezrobotnego. Przeprowadzono klasyfikację osób poszukujących pracy do grup wieku o zbliżonym ilorazie szans, a następnie zbadano szansę zatrudnienia w zależności od grupy stażu pracy w ramach poszczególnych grup wieku. Wykorzystano model regresji Coxa, umożliwiający wykorzystanie danych cenzurowanych. Poza nowym podejściem do grupowania użyto rzadko stosowanego kodowania zmiennej objaśniającej -1;0;1, które umożliwia porównanie szans analizowanych podgrup z szansą średnią dla grupy.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the chance to leave unemployment on the basis of information about the people deregistered in 2009 which was obtained from the local labour office. One of the factors affecting the employment opportunities is professional experience. Obviously, the length of service depends on the age of the unemployed person. Therefore first the authors divided job seekers into age groups of a similar odds ratio. Next they examined the employment odds in the length of service groups distinguished within each age group. The authors applied the Cox regression model which allowed to use censored data. Despite a new approach to grouping they also applied rarely used coding of the explanatory variable -1;0;1 which made it possible to compare the odds of the analysed subgroups with the average odds for the group.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cox D.R., Oakes D., Analysis of Survival Data, Chapman and Hall, London 1984. Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker
  2. H., Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa 2005.
  3. Hosmer D.W., Lemeshow S., Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, Inc., New York 2000.
  4. Jajuga K., Modele z dyskretną zmienną objaśnianą, [w:] S. Bartosiewicz (red.), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1990.
  5. Markowicz I., Stolorz B., Klasyfikacja bezrobotnych ze względu na wartości ilorazu szans podjęcia zatrudnienia przy zastosowaniu modelu logitowego, Taksonomia 17. Klasyfikacja i Analiza Danych - Teoria i Zastosowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 107, Wrocław 2010, s. 126-133.
  6. Markowicz I., Stolorz B., Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych, "Przegląd Statystyczny" 2009, z. 2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu