BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Safin Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Strategie i praktyki sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych
Strategies and Succession Practices of Polish Family Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 366, s. 449-459, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Strategia przedsiębiorstwa
Family-owned business, Corporation strategies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Procesy sukcesyjne w polskiej praktyce gospodarczej są zjawiskiem nowym. Ich pierwsza faza dopiero się rozpoczęła. Poziom eksploracji tego zjawiska przez naukę jest więc na stosunkowo wczesnym etapie, a jego rozpoznanie stosunkowo słabe. Badania, których wyniki przedstawiono w niniejszym opracowaniu, miały na celu nie tylko przyczynić się do zwiększenia tego poziomu i dostarczenia wiedzy o modelach sukcesyjnych i uwarunkowaniach ich wyborów, lecz również dostarczenia narzędzia badawczego pozwalającego na kontynuowanie tego typu badań dających możliwość porównywania wyników. Uznano, że teoretyczną bazą dającą możliwość prowadzenia tak zdefiniowanych poszukiwań jest teoria wymiany społecznej. Potraktowanie procesu sukcesji jako procesu wymiany między zainteresowanymi stronami daje nowe możliwości wyjaśniania zarówno tego procesu, jak i fenomenu przedsiębiorstw rodzinnych w ogóle.(abstrakt oryginalny)

Succession processes in the economic practice of Poland are a new phenomenon. The first phase of the processes has only just begun. The scientific research on this phenomenon is therefore at a relatively early stage with the identification of the phenomenon not being fully clear yet. The aim of the study, whose results are presented here, was not only to contribute to expanding the research and provide knowledge about succession models and the conditions for their selection, but also to provide a research tool that would allow for the continuation of this kind of studies where it would be possible to compare results. It was recognized that the theoretical basis that would enable us to conduct the research with thus defined objectives was social exchange theory. Treating the succession process as an exchange process between interested parties provides us with new opportunities for explicating both the very process and the phenomenon of family enterprises in general.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, AE, Wrocław 2000.
 2. Kotler Ph., Casilione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 3. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 4. ObłójK., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 5. Obłój K., Zhang Sh., Przekraczaj rzekę po kamieniach: analiza dominującej logiki chińskich przedsiębiorców, "Master of Business Administration" 2/2011 (112).
 6. Popczyk W., Zarządzanie strategiczne w firmach rodzinnych, [w:] J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, T. 1, Łódź 2003.
 7. Romanowska M. (red.), Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2004.
 8. Safin K., Pluta J., Pabjan B., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa 2014.
 9. Safin K., Pluta J., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza wstępnych wyników badań, [w:] Firmy rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7. 2014.
 10. Simon H., Tajemniczy mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 11. Tyszka T., Przedsiębiorczość i ryzyko,[w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, UMK, Toruń 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu