BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Doskonalenie organizacji w ramach zintegrowanego systemu zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa z branży IT
Continuous Improvement of Organization in Integrated Management System Framework
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 103-108, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Doskonalenie organizacji, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK), Przedsiębiorstwo informatyczne
Organisation improving, Integrated Administration and Control System (IACS), IT enterprises
Note
summ.
Abstract
Zasada ciągłego doskonalenia jest jedną z podstawowych zasad, stojących u podstaw koncepcji zarządzania jakością. Ma to swoje odzwierciedlenie w znormalizowanych systemach zarządzania, zgodnych z normami ISO, w których wbudowane zostały określone mechanizmy doskonalące. Przejawiają się one w takich wymaganiach norm ISO jak: dokonywanie pomiarów, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych czy przeprowadzanie okresowych przeglądów. Jednak wśród pozostałych wymagań norm ISO dotyczących różnych systemów zarządzania odnaleźć można takie elementy, które mogą stanowić przyczynek do doskonalenia przedsiębiorstwa w określonych obszarach działalności, a nawet wpłynąć na zwiększenie aktywności biznesowej przedsiębiorstwa. Jednym z takich wymagań jest zapewnienie ciągłości działania, czyli element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. (fragment tekstu)

In the article author presented experiences of IT company in improvement of integrated quality and information security management system. Author pointed some problems connected with the business continuity management is a key element of information security management system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. PN-1SO/1EC 27001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007.
  2. Księga Zarządzania Procesami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki.
  3. B. Szomański, Zapewnienie ciągłości działania procesów i biznesu, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu