BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lew Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Koszty pozyskania klienta w rachunku kosztów cyklu życia klienta
Costs of Winning Client in Cost Account of Client Lifecycle
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 79-86, rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Keyword
Rachunek kosztów, Cykl życia, Klient
Cost accounting, Life cycles, Customer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W wielu dojrzałych organizacjach gospodarczych za jeden z kluczowych elementów decydujących o sukcesie na rynku uważa się tworzenie długoterminowych poprawnych relacji z klientami. Działania te pociągają za sobą koszty, które mają różny charakter i wartość uzależnioną od etapu tych relacji. Artykuł ma na celu przedstawienie problemów związanych z oszacowaniem kosztów pozyskania klientów. Pozyskanie klienta jest pierwszym etapem w cyklu życia klienta, często tym najważniejszym, determinującym dalsze relacje z nim. (abstrakt oryginalny)

In many developed corporate companies one of the key element s which decides about the success on the market is creating long-term correct relations with clients. Such activities result in costs which have different character and value depending on the stage of these relations. The article aims at presenting the problems connected with costs estimation of winning clients. Client winning is the first stage in the client lifecycle, frequently the most significant stage which determines further relations with him.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gupta S., Lehmann D. [2005], Managing Customers as Investments: The Strategic Value of Customers in the Long Run, Wharton School Publishing.
  2. Lew G. [2009], Optymalizacja kosztów obsługi klienta z wykorzystaniem rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach handlowych, [w:] Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 58, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  3. Lew G. [2010], Rachunek kosztów cyklu życia klienta, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  4. Nowak E. [2009], Zarządzanie rentownością klientów, [w:] Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 58, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu