BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbiński Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Czynniki wywołujące strukturalną zmianę rynku ciepła w Polsce
Factors Causing Structural Change on District Heating Market in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 159-175, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Keyword
Ciepłownictwo, Europejski System Handlu Emisjami, Inteligentne miasto, Zmiany strukturalne, Konkurencyjność
Heating, European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), Smart city, Structural changes, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor przedstawił najważniejsze zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw ciepłowniczych, eksploatujących rozległe systemy ciepłownicze. Do podstawowych zmian zaliczył politykę klimatyczną, rozwój nowych technologii, zmieniające się przepisy dotyczące przyznawania uprawnień do emisji CO2, a także politykę miast ukierunkowaną na wdrażanie zielonych strategii. Wszystkie te zmiany mogą zdaniem autora doprowadzić do strukturalnej zmiany na rynku ciepła sieciowego. (abstrakt oryginalny)

In the article author depicted the most important changes taking place in the business environment of district heating companies. In the author's opinion the most important changes embrace climate change policy, the development of new technologies, the auction system regarding CO2 emission allowances that will be introduced since 2013 and the policies of municipalities that strive for getting smart cities. These and other changes can, in author's opinion, result in structural change of district heating in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS).
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  3. Projekt ustawy o podnoszeniu efektywności energetycznej, www.mg.gov.pl.
  4. Protokół z Kioto.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwo-rzonej w wysokosprawnej kogeneracji.
  6. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ze zmianami (DzU z 2006 r., nr 89, poz. 625, nr 104, poz. 708, nr 158, poz. 1123 i nr 170, poz. 1217, z 2007 r., nr 21, poz. 124, nr 52, poz. 343, nr 115, poz. 790 i nr 130, poz. 905, z 2008 r., nr 180, poz. 1112 i nr 227, poz. 1505, z 2009 r., nr 3, poz. 11, nr 69, poz. 586, nr 165, poz. 1316, nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r., nr 21, poz. 104 i nr 81, poz. 530).
  7. Urząd Regulacji Energetyki, Energetyka cieplna w liczbach - 2009, Warszawa 2010, www.ure.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu