BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frączek Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Próba oceny wpływu zmian własnościowych w PGNIG SA na konkurencyjność przedsiębiorstwa
An Attempt to Assess the Influence of Ownership Changes Within PGNIG SA on The Company's Competitiveness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 155-165, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Restrukturyzacja energetyki, Konkurencyjność
Restructuring of energy sector, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Obecnie w Polsce ścierają się dwa alternatywne poglądy dotyczące zakresu ingerencji państwa w gospodarkę: • poglądy liberalne, wskazujące na konieczność prywatyzacji przedsiębiorstw i doprowadzenia do nieskrępowanej konkurencji na rynku; • poglądy protekcjonistyczne, zgodnie z którymi konieczne jest utrzymanie - a nawet zwiększenie - wpływu instytucji państwa na zarządzanie przedsiębiorstwami. W podejściu tym podkreśla się narodowy charakter poszczególnych firm. W polskich warunkach brakuje jasno określonych kryteriów wskazujących rządzącym, które dziedziny gospodarowania powinny pozostać w krajowych "rękach" ze względu na bezpieczeństwo gospodarcze kraju, a które mogą zostać sprywatyzowane. Kwestie, które obszary mogą zostać sprywatyzowane, są niejednokrotnie rozstrzygane w trakcie tarć wewnętrznych między członkami różnego rodzaju grup interesów oraz przez lobbing wywierany na przedstawicieli instytucji rządowych. (fragment tekstu)

This paper discusses the objectives of restructuring the infrastructural compaies as well as describes the aims of repair operations within PGNiG SA with particular "mphasis on the objectives of making its shares public. These considerations will constitute the basis for evaluating the results of the changes implemented. Special emphasis will also be placed on the influence that making the shares public has on the competitiveness of PGNiG SA, evaluated from the point of view of various groups of stakeholders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bobińska K., Rynek w infrastrukturze, infrastruktura na rynku, ZIGGURAT, Warszawa 2000.
 2. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zalewski B., Regulacja energetyki w Polsce Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 2001.
 3. Edvardsen D.F., Forsund F.R., International benchmarking of electricity distribution Utilities, "Resource and Energy Economics" 2003, nr 4.
 4. Eurogas annual report 2006-2007, przywołane z www.eurogas.org.
 5. Frączek P., Rola branży gazowniczej w modernizacji sektora energii w Polsce Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.
 6. Herman A., Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 7. Jamasb T., Pollitt M., Benchmarking and reguł'ation: international electricity experience, "Utilicis Policy" 2001, nr 9.
 8. Jasiecki K., Molęda-Zmiech M., Karczewska U., Lobbing, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 9. Kania A., Słowo o taryfach w dyskusji nad przyszłością rynku gazu ziemnego w Polsce, [w:] Rynek Gazu 2005, Materiały konferencyjne V Konferencji Naukowo- Technicznej Kaprint, Kazimierz Dolny 2005.
 10. Ocana C., Trends in the management of regulation: a comparison ofenergy regulators in OECD member countries, IEA. Przywołane z www.iea.org.
 11. Parker D., Regulation of privatized public Utilities in the UK: performance and governance, "International Journal of Public Sector Management" 1999, nr 3.
 12. PGNiG w liczbach 2007, przywołane z www.pgnig.pl.
 13. Prospekt emisyjny PGNiG SA, Warszawa 2005.
 14. Sprawozdanie jinansowe GK PGNiG S.A. za 2007 rok, przywołane z www.pgnig.pl.
 15. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG za 2007 rok, przywołane z www.pgnig.pl.
 16. Szpilewicz A., Strategia energetyczna, [w:] Gospodarka i monopole energetyczne. Drogi wyjścia z obecnej nieefektywności, Raport nr 4, RSSG, Warszawa 1995.
 17. Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 2, KSG Sp. z o.o., Tarnów 2006.
 18. Taryfa dla paliw gazowych nr 1/2000 obowiązująca odbiorców obsługiwanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Warszawa 2002.
 19. The effects of the liberalisation of the electricity and gaz sectors on employment. A finał report to the European Commision, Ecotec, 2001, przywołane z www.europa. eu.inl/comm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu