BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gurgul Gabriela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Strategie banków komercyjnych w warunkach rynku globalnej konkurencji
The Strategies of Commercial Banks in Global Competition Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 219-227, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Banki komercyjne, Konkurencja globalna
Commercial banks, Global competition
Note
summ.
Abstract
Współczesne procesy rozwoju międzynarodowych przepływów kapitałowych, globalizacji oraz deregulacji rynków finansowych prowadzą do szybkich zmian w strukturze sektora bankowego. Rynek finansowy jest bowiem miejscem podlegającym nieustającym przeobrażeniom, w wyniku zmieniających się potrzeb kapitałowych przedsiębiorców oraz preferencji inwestorów, które w konsekwencji prowadzą do oferowania uczestnikom tego rynku nowych instrumentów finansowych. Zmiany jakie zachodzą na rynkach finansowych powodują, że banki znalazły się w zupełnie odmiennej od dotychczasowej pozycji na rynku, ponieważ rynek sprzedawcy zmienił się w nabywcy, gdzie klient zaczął dyktować warunki i dokonywać wyboru między wieloma kierowanymi do niego ofertami". Rozszerzenie asortymentu usług bankowych, agresywna reklama, orientacja na zysk i klienta oraz szybki przepływ informacji spowodowały bardziej wygórowane oczekiwania potencjalnego odbiorcy i "walkę" o klienta. Banki aby sprostać tym oczekiwaniom "prześcigają się" w opracowywaniu coraz to nowych, lepszych strategii konkurencyjnych. Celem artykułu jest ukazanie wybranych strategii konkurencji banków komercyjnych, przyczyniających się do polepszenia pozycji na rynku finansowym, a w efekcie uzyskania potencjalnych kontrahentów. (fragment tekstu)

The article presents some competition strategies of commercial banks, which can improve their position at financial market and could provide to gain new contractors. There are problems of aims and challenges, which has to be taken into consideration to achieve competition profits, taken up in the article. It shows actual tendencies and banks' behaviors during the financial crisis on global market. These ways of activity should provide to gratify consumers' expectations and the strategy should be helpful to return business success. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Flejterski S., Sprzedaż produktów i usług bankowo - finansowych. Rzemiosło i sztuka, [w:] J. Karwowski (red.), Skuteczne zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji, teoria, doświadczenia, tendencje. Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw, Materiały Konferencyjne, Hogben, Szczecin 2000.
 2. Grzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006.
 3. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2004.
 4. Gurgul G., Indywidualizacja oferty i procesów obsługi jako odpowiedź banków na wyzwania marketingowe XXI wieku, [w:] Filipiak B., Panasiuk A. (red.), Gospodarka w dobie globalizacji - usługi, decyzje, innowacje, Zeszyty Naukowe US - Ekonomiczne problemy usług nr 507, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.
 5. Harasim J., Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005.
 6. Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 7. Mikołajczyk M., Kanały integracji, "Gazeta Bankowa" 2004, nr 35.
 8. porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWN, Warszawa 1994.
 9. Więcław E., BOŚ ma trafić w ręce prywatne, "Rzeczpospolita", z dnia 10.02.2009 r.
 10. Global Banking Industry Outlook. 2005 Top 10 Issues, Deloitte, Touche, Tohmatsu, International Deloitte Research 2005.
 11. Svtuacja na rynku kredytowym. IV kwartał 2008. Narodowy Bank Polski.
 12. http://www.bankier.pl.
 13. http://www.ipsos.pl.
 14. ttp://www.pocztowy.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu