BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jadach-Sepioło Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rewitalizacji miast
The Meaning of Public-Private Partnership for Urban Regeneration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 229-238, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Rewitalizacja miasta
Public-Private Partnerships (PPP), City revitalization
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest ukazanie znaczenia Partnerstwa Publiczno- Prywatnego jako formuły realizacji rewitalizacji jako usługi publicznej. Cele poboczne to wskazanie podmiotów publicznych i prywatnych uczestniczących w procesach rewitalizacji oraz prześledzenie rozwoju partnerstwa między tymi podmiotami w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Rewitalizacja to "skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będącym elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju"2. Zgodnie z tą definicją rewitalizacja wymaga od podmiotów aktywnych na scenie miejskiej wieloletniej kooperacji przy realizacji bardzo trudnych celów społecznych i ekonomicznych. Koalicje zawiązywane w celu prowadzenia rewitalizacji powinny więc na poziomie miasta cechować się wyjątkową trwałością i obok realizacji konkretnych działań uwzględniać także długofalowe działania marketingowe, wpływające na wizerunek miasta i odnawianego obszaru. (fragment tekstu)

The article is a result of research performed as a part of research project PBZMNiSW- 4/3/2006 "Revitalisation of Polish Cities as a Method of Preserving Material and Spiritual Heritage and a Factor of Sustainable Development". Urban regeneration is understood in the article as a coordinated complex process of renewal of urban crisis areas, whose participants are - apart from local authorities - different private subjects (physical persons, subjects managing business activities, subjects of social economy). The level of their involvement is a vital factor affecting effectiveness and efficiency of performed activities. The first part presents general concept of relations between public and private sector in the processes of urban regeneration. Afterwards, the evolution of involving private subjects into urban regeneration activities in Great Britain and in Germany is presented. The article ends with conclusions for Polish regeneration policy in the context of the new bill on public-private partnership. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Atkinson R., Combating Social Exchision in Europę: The New Urban Policy Challenge,, "Urban Studies" 2000, nr 5-6.
 2. Bali M., Maginn P.J., Urban Change and Conflict: Evaluating the Role ofPartnerships in Urban Regeneration in the UK, "Housing Studies" 2005, nr 1.
 3. Beswick C.A., I scnkova S., Overview of Urban Regeneration Policies, [w:] S. Tsenkova (red.), Urban Regeneration: Learning from the British Experience, University of Calgary, Faculty of Environmental Design, Calgary 2002.
 4. Bouckaert G. i in., Trajectories for rnodernizing local governance. Revisiting the Flanders case, "Public Management Review" 2002, nr 3.
 5. Boxmeer B. van, Beckhoven E. van, Public-Private Partnership in Urban Regeneration: A Comparison ofDutch and Spanish PPPs, "European Journal of Housing Policy" 2005, nr 1.
 6. Centraal Plan Buremu (CPB), PPS: een uitdagend huwelijk, Publik-Private samenwerking bij Combinatieprojecten [PPP: A Challenging Marriage, Public Private Partnership In Combination Project], Centraal Plabbureau, Den Haag 2 0 0 1 .
 7. Cochrane A., Whatever Happened to Local Government?, Open University Press, Buckinghamshire 1993.
 8. Federal Government, Modern State - Modern Administration, The programme by the Federal Government, 1999.
 9. http://www.staatmodern.de/Anlage/original_550402/Modern-State-Modern-Administration- Theprogramme-by-the-Federal-Government.pdf.
 10. Grabow B., Public Private Partnership Projects in Germany. A survey of current projects at federal, Land and municipal level. Sum/nary, Deulsches lnstitut fur Urbanistik, 2005, http://www.difu.de/english/occasional/06ppp.pdf.
 11. Herbst I., Warunki finansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej Raport w projekcie PBZ-MNiSW-4/3/2006, Szkoła Główna Handlowa, Warsza^ 2008.
 12. HMSO, White Paper. Policy for Inner Cities, London 1977.
 13. Jessica Task Force, iessica in Poland. Financing Urban Regeneration, Materiały z konferencji "Finansowanie rewitalizacji miast", 20.11.2008, Warszawa 2008.
 14. Oatley N., New Labour's Approach to Age-old Problems, "Local Economy" 2000 nr 2.
 15. http://www.habiforum.nl/data/PPSsite/Stadtumbau%20Case%20Study.pdf.
 16. http://www.chemnitz.de.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu