BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Title
Kanały transferu wiedzy występujące w przedsiębiorstwach farmaceutycznych
Knowledge Transfer Channels Existing in Pharmaceutical Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 325-332, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Transfer wiedzy, Przedsiębiorstwo farmaceutyczne
Knowledge transfer, Pharmaceutical company
Note
summ.
Abstract
Zagadnienie transferu, przepływu wiedzy stanowi przedmiot zainteresowania wielu przedstawicieli nauki. Są to między innymi przepływy wiedzy w układzie pięciu elementów według A. Gupta i V. Govindarajana, badania M. Alavi i D.E. Leidnera oraz K.E. Sveibyego, który to zdefiniował dziewięć przepływów wiedzy w procesie tworzenia wartości. Istotny wkład w powyższe zagadnienia ma sieć wartości V. Alee, jako narzędzie do analizy wartości niematerialnych. Najważniejszą kwestią z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest możliwość przenoszenia wiedzy między pracownikami i podmiotami w organizacji, determinowana stopniem wyrażalności wiedzy. W artykule przedstawiono kanały transferu wiedzy jawnej i ukrytej występujące w przedsiębiorstwach farmaceutycznych. Zdefiniowano również częstotliwość wykorzystania kanałów w relacjach pracownik-pracownik, pracownik-kadra zarządzająca, kadra zarządzająca-pracownik, kadra zarządzająca-kadra zarządzająca. (fragment tekstu)

Transfer of knowledge is one of the most important processes in a knowledge management system in an organization. This transfer may occur on various levels: between units, between units and a group, inside a group, from groups to organization. The article presents the research related to the transfer channels of explicit and tacit knowledge in pharmaceutical companies. A transfer of knowledge was diagnosed between the units, particularly between workers, worker and management, management and worker and between management and management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Alavi M., Leidner D. E., Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Fonnddations and Research Issues, "MIS Quartely" 2001 nr 1.
  2. EAEPC, W kierunku silnego i innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Europie, czerwiec 2006.
  3. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  4. Lahti R. K., Beyerlein M. M., Knowledge Transfer and Management Consulting: A lookAt " The Firm "Business Horizons" 2000, nr 1.
  5. Laihonen H., Knowledgeflows in self-organizing process, "Journal of Knowledge Management" 2006, nr 4.
  6. Michalik M., Pilarczyk B., Mruk H., Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  7. Sobolak L., Paliszkiewicz J.O., Transfer wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Prace Naukowe nr 35, Zarządzanie wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej.
  8. Sveiby K. E., Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, "e-mentor" 2005, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu