BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ polityki wsparcia firm sektora MSP na rozwój regionów zmarginalizowanych
The Influence of the SME Support Policy on the Development of The Marginalised Regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 349-357, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Wsparcie finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial support, Small business
Note
summ.
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią istotną rolę w rozwoju regionalnym stanowiąc integralną część sił wewnętrznych regionu warunkujących jego rozwój. Potencjał sektora MSP w Polsce charakteryzuje się przestrzennym zróżnicowaniem wynikającym m.in. z: odmiennej przeszłości historycznej związanej z zaborami, odmiennych warunków przyrodniczych, ukształtowanej struktury gospodarczej, od położenia w stosunku do centrów rozwoju gospodarczego, od potencjału infrastruktury techniczno-ekonomicznej, od aktywności samorządów lokalnych oraz klimatu inwestycyjnego. (fragment tekstu)

Small and medium enterprises are one of the main elements of regional infrastructure, which determine competitiveness and future development of the region. Progress of the less developed regions cannot take place without active participation of small and medium enterprises. Improvement of competitiveness of the marginalised regions should ensue via creation of favourable conditions for the development of innovative potential and support for the development of the SME sector. Hence it is necessary to undertake a permanent cooperation between small and medium enterprises and institutions supporting business activity, local authorities as well as the business surrounding in its broad meaning. The aim of this article is to analyse the influence of the SME support policy on the development of the marginalised regions. Developmental difficulties of these regions result from: Iow level of economic growth, Iow income of the society which in turn is reflected in Iow demand, bad condition of the infrastructure (in transport, education and other areas), social pathologies, intensified migration processes and poor entrepreneurial initiative among local communities, thus they need support so that they could become attractive for companies from the SME sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Curran J., Blackburn R., Smali Firms and Local Economic Networks. The Death oj the Local Economy?, Paul Chapman Publishing Ltd, London 1994.
 2. Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Poznań-Warszawa 1989.
 3. Garfoli G., Local Development: Patterns and Policy Implicatiuns, cyt. za: Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1997.
 4. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 5. Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 6. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 7. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 9. Rogoda B., Wspieranie przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej a rozwój regionalny, [w:] J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 10. Sadowska-Snarska C., Zmiany strukturalne w zatrudnieniu jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie regionu północno-wschodniej Polski), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2000.
 11. Stawasz D., Rozwój regionalny ujęcie teoretyczne, [w:] H. Skłodowski, E. Stawasz, (red.), Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 12. Strużycki M., Przestrzenne i regionalne aspekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] M. Strużycki (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 13. www.pkpplewiatan.pl/upload/File/2008_01/czarna_lista_ok.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu