BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matlegiewicz Małgorzata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Usługi rekreacyjno-wypoczynkowe jako ważny czynnik aktywizujący obszary wiejskie
Recreatioal and Leisure Services as an Important Factor Enlivening Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 409-416, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Usługi turystyczne, Obszary wiejskie
Tourism services, Rural areas
Note
summ.
Abstract
Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe polskiej wsi są swoistym towarem, który stanowi bazę do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Monofunkcyjny model wsi nastawiony wyłącznie na produkcję rolną traci rację bytu. Transformacja gospodarki w Polsce zapoczątkowana w 1989 r. obok pozytywnych zjawisk restrukturyzacyjnych przyniosła ze sobą również negatywne oddziaływanie. Pojawił się m.in. problem bezrobocia. Dotknął on wieś i obszary słabo rozwinięte. W związku z trudną sytuacją na wsi zaszła konieczność poszukiwania przez rolników dodatkowych źródeł dochodów. Jedną z form aktywizujących gospodarczo obszary wiejskie upatruje się w rozwoju działalności pozarolniczej. Na bazie własnych zasobów i atrakcyjności środowiska zaczęły powstawać gospodarstwa agroturystyczne oferujące rekreacje i wypoczynek. Przyniosło to rolnikom obok wpływów finansowych z produkcji rolnej dodatkowe dochody z działalności usługowej. Celem pracy było pokazanie tendencji rozwoju działalności pozarolniczej na wsi polskiej w okresie przemian ustrojowych. (fragment tekstu)

As the market economy develops the mono-functional rural model, concerned only with agricultural output, loses its purpose. The Polish countryside with its natural, landscape and cultural virtues and therefore could be offered as a specific commodity, and forms adequate basis for multifunctional development of rural areas. The development of recreational and leisure services in rural areas creates opportunities to utilize the regions' environmental virtues in social and economic growth of rural population, as well as supplementing farm's income from other than agricultural activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Działalność turystyczno-wypoczynkowa na obszarach wiejskich wg województw w 2003 r., Instytut Turystyki, Warszawa 2003.
  2. Pozarolniczo działalność gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2002, GUS Warszawa 2003.
  3. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, GUS, Warszawa 2003.
  4. Sikorska-Walah I. (red.), Potencjał turystyczny w regionach, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
  5. Wilkin J. (red.), Wieś polska. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2002.
  6. Woś A., Ekonomiczna struktura gospodarstw chłopskich, Komunikaty - Raporty - Ekspertyzy. Wydawnictwo IERiGŻ, z. 492, Warszawa 2004.
  7. Zegar J.S., Dochody w strategii rozwoju rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu