BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikulska Aniela (Politechnika Gdańska)
Title
Mikroekonomiczne uwarunkowania popytu MSP na usługi ubezpieczeniowe
Microeconomic Determinants Of Smes' Demand for Insurance Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 427-436, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Mikroekonomia, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Usługi ubezpieczeniowe
Microeconomics, Small business, Insurance services
Note
summ.
Abstract
Prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych obarczone jest z natury rzeczy ryzykiem. Zagrożenie negatywnego wpływu zdarzeń, zarówno o charakterze losowym, jak i innych - zawinionych przez same organizacje, na osiągane przez nie wyniki oraz stan majątku, jest szczególnie widoczne w przypadku MSP. Popyt na usługi finansowe w przedsiębiorstwach, tu ze szczególnym naciskiem na usługi ubezpieczeniowe, zależy od wielu czynników o charakterze cenowym i pozacenowym. Czynniki te mają wymiar zarówno mikro, jak i makroekonomiczny. Przedmiotem opracowania są wybrane czynniki mikroekonomiczne, które w jednoznaczny sposób powinny determinować określony poziom popytu na usługi ubezpieczeniowe wśród przedsiębiorców. Tymczasem przedstawione poniżej wyniki badań własnych wskazują, że zainteresowanie wskazanej grupy przedsiębiorców dostępną ofertą rynkową ubezpieczycieli oraz innymi sposobami ograniczania prawdopodobieństwa i skutków potencjalnych ryzyk, jest bardzo ograniczone. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w niskiej świadomości ekonomicznej przedsiębiorców sektora MSP (całego społeczeństwa polskiego w kontekście porównań poziomu życia społeczeństw krajów Unii Europejskiej'), jak i w niskiej świadomości ubezpieczeniowej. (fragment tekstu)

The paper presents the results of the research on the extent to which SMEs sector use insurance services focusing mainly on microeconomic determinants of the demand. It aims to outline how SMEs take advantage of securing themselves against risks related to undertaking and running their ventures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bezzina G., Przyspieszony rozwój edukacji finansowej - przewidywanie przyszłości, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2008, z. 4.
 2. Mikulska A., Differentiation ofthe european insurance market (Polish Example), [w:] M. Gawrycka (red.), Selected Economic Problems. Monograph, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
 3. Mikulska A., Świadomość ubezpieczeniowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] F. Bławat (red.), Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem tom VI, Wydział Zarządzania 1 Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
 4. Monitoring ubezpieczeniowy, Koniunktura w sektorze ubezpieczeń 2007 - ocena, perspektywy zmian, Research International Pentor na zlecenie PIU, Warszawa, lipiec 2007.
 5. Przybytniowski J., Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, z. 1/2.
 6. Sułkowska W. (red.): Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń, Zakamycze, Kraków 2000.
 7. Szumiicz T., Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, z. 1.
 8. Szumlicz T., Stosunek do instytucji finansowych, [w:] Diagnoza społeczna 2005 (oraz Diagnoza społeczna 2007), http://diagnoza.com.
 9. Szumlicz T., Insurance Education, [w:] Insurance in the Polish segment ofthe European market AD 2004, Oficyna Branta, Bydgoszcz 2004.
 10. Świadomość ubezpieczeniowa - stan obecny i perspektywy - PUSiG 2/99 http://rzu.gov.pl/publikacje/z-teki-rzecznika/Swiadomosc_ubez...
 11. Świtalska E., Rola zakładów ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego, http://www.cebi.pl/konlT)3/konf03_05.doc.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu