BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój rynku usług informatycznych a współczesne rozwiązania organizacyjne
Development of IT Services Market and Modern Organization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 23-31, bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Rynek usług informatycznych, Teorie zarządzania, Zarządzanie, Modele zarządzania, Procesy organizacyjne
IT services market, Management theories, Management, Management models, Organisational processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne organizacje działają w dynamicznie zmieniającym się środowisku, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań, które pomagają zwiększyć efektywność zarządzania. Tradycyjne modele zarządzania nie są już wystarczające do optymalizacji działań realizowanych przez organizacje. Toteż nowoczesne modele zarządzania i rozwiązań organizacyjnych są dziś szczególnie ważne. Dzisiejsze organizacje muszą stawiać czoła wyzwaniom wynikającym z globalizacji procesów gospodarczych i dynamicznemu rozwojowi technologii informatycznych, które stwarzają większe możliwości dla organizacji. Dlatego celem niniejszego artykułu jest wskazanie na ścisły związek między rozwojem usług IT oraz nowoczesnymi modelami zarządzania i stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi.(abstrakt oryginalny)

Contemporary organizations operating in a dynamically changing environment are looking for new solutions that help improve management efficiency. The traditional management paradigms are no longer sufficient to optimize the solutions implemented by organizations. Developed in theory, modern models of management and organizational solutions are nowadays particularly important. Today's organizations face challenges arising from the globalization of economic processes and dynamic developing information technologies that create more opportunities for organizations. Therefore, the purpose of this article is to indicate the close relationship between the development of IT services and modern management models and organizational solutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń 1998.
 2. Bielski M., Organizacja. Istota. Struktury. Procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 3. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.
 4. Bukowitz W., Williams R., The Knowledge Management Field Book, London 2000.
 5. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie technologiami, Difin, Warszawa 2008.
 7. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
 8. Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
 9. Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005.
 10. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, UE, Wrocław 2007.
 11. Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Oskar-Master o/Biznes, Warszawa 1999.
 12. Lichtarski J., Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, IPiSS, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007 no 6.
 13. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 14. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, UE, Wrocław 2008.
 15. Nowicki A., Rynek technologii informacyjnych - aspekt pojęciowo-znaczeniowy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, UE, Wrocław 2009.
 16. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, AE, Wrocław 2007.
 17. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Warszawa 1997.
 18. Perechuda K., Sobińska M. (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
 19. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000.
 20. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju firmy, PWN, Warszawa 2003.
 21. Raport Computerworld TOP 200 - 2007, Warszawa, IDG Poland, maj 2007.
 22. Raport Computerworld TOP 200 - 2008, Warszawa, IDG Poland, czerwiec 2008.
 23. Romanowska M., Trocki M., Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa 2004.
 24. Rugman A.M., D'Cruz J.R., Multinationals as Flagship Firms, Regional Business Networks, Oxford, New York 2003.
 25. Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Wyd. UG, Gdańsk 1996.
 26. Skalik J., Projektowanie systemów zarządzania, AE, Wrocław 1997.
 27. Stabryła A., Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, UE, Kraków 2008.
 28. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 29. Szczupaczyński J., Anatomia zarządzania organizacją, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 2002.
 30. Witkowski J. (red.), Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1078, AE, Wrocław 2005.
 31. Ziemniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu