BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska-Bzducha Ewa (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego - samorządowe wydatki inwestycyjne
The Part of Territorial Autonomy in Creating Local and Regional Development - Municipal Capital Expenditures
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 257-263, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Keyword
Samorząd terytorialny, Wydatki inwestycyjne, Rozwój regionalny, Rozwój lokalny
Local government, Investment expenditures, Regional development, Local development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie roli samorządu terytorialnego jako głównego kreatora procesów rozwojowych w skali lokalnej i regionalnej na podstawie analizy poziomu samorządowych wydatków inwestycyjnych w dwudziestu siedmiu krajach Unii Europejskiej. Aby osiągnąć cel, dokonano analizy ilościowej podstawowych wskaźników obrazujących poziom samorządowych wydatków inwestycyjnych w badanych krajach. Przeprowadzone badanie pokazało, iż w badanym okresie w rezultacie decentralizacji i zasilenia budżetów samorządowych unijnymi środkami pomocowymi nastąpił wzrost roli samorządu terytorialnego jako inwestora w gospodarce, a tym samym kreatora procesów rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the part of the territorial autonomy as a main creator of local and regional development processes. The quantitative analysis of major indicators characterizing the level of municipal capital expenditures in the examined countries in 2005 and 2007 was carried out. The analysis shows that in the examined period the decentralization and the resources from European Union funds caused the increase of the territorial autonomy part as an investor in economy and the creator of development processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 89 200 Sub-National Authorities in the European Union, CEMR-Dexia, Paris 2006.
  2. Brol R. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, AE, Wrocław 1998.
  3. Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006.
  4. EU Sub-National Governments: 2007 Key Figures, CEMR-Dexia, Paris 2008.
  5. EU Sub-National Governments: an Overview, CEMR-Dexia, Paris 2007.
  6. Finanse samorządów terytorialnych w Europie, Dexia, Warszawa-Paryż 2004.
  7. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
  8. Poniatowicz M., Instrumenty wspierania rozwoju lokalnego - próba systematyzacji, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 471, Szczecin 2007.
  9. Sub-National Public Finance in the European Union. Economic Outlook, Dexia, December 2008.
  10. Sub-National Public Finance in the European Union. Trends 2000/2005, Dexia, November 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu