BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poradowska Konstancja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Modele dyfuzji innowacji w analizie danych subiektywnych
Models of Innovation Diffusion in Subjective Data Analysis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 341-350, bibliogr. 8 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Innowacje, Dyfuzja, Metoda foresight
Innovations, Diffusion, Foresight method
Note
streszcz., sum.
Country
Polska
Poland
Abstract
W przypadku analizy i prognozowania zjawisk nowych, co do których brak wystarczającej liczby danych empirycznych z przeszłości, budowa formalnego modelu klasycznymi metodami nie jest możliwa. Alternatywnym podejściem może być wykorzystanie w tym celu tzw. danych subiektywnych, czyli opinii pozyskanych od ekspertów merytorycznych, formułowanych na podstawie intuicji i doświadczenia. Spośród formalnych modeli, stosowanych do opisu rozwoju nowych zjawisk, najsolidniejsze podstawy teoretyczne zdają się mieć matematyczne modele dyfuzji innowacji. W niniejszym artykule zaprezentowano sposób konstrukcji prognoz na podstawie takich modeli. Przydatność przedstawionych rozwiązań zostanie zweryfikowana w oparciu o materiały z badania foresight: "Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050".(abstrakt oryginalny)

In case of the analysis and forecast of new phenomena upon which there is no sufficient amount of empirical data from the past it is impossible to construct a formal model by means of classic methods. The alternative approach may be the application of the so called subjective data, i.e., the opinions gained from the substantive experts, based on intuition and experience. Among the formal models applied to describe the development of new phenomena the mathematical models of innovation diffusion seem to have the most reliable theoretical grounds. The following article presents the way of constructing forecasts on the basis of such models. The usefulness of presented solutions will be verified on the strength of materials form foresight research: "Zero-emission economy of energy in the conditions of balanced development of Poland up to 2050".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alberts S., Forecasting the Diffusion of an Innovation Prior to Launch, [w:] Cross-functional Innovation Management. Perspectives from Different Disciplines, Gabler, Wiesbaden 2004.
  2. Bass F.M., A new product growth model for consumer durables, "Management Science" January 1969.
  3. Horsky D., The effect of income, price and information on the diffusion of new consumer durables, "Marketing Science" 1990.
  4. Kalish S., A new product adoption model with pricing, advertising and uncertainity, "Management Science" 1985, no. 31.
  5. Karcz K., Proces dyfuzji innowacji. Podejście marketingowe, Prace Naukowe AE, Katowice 1997.
  6. Lilien G. L., Rangaswamy A., Marketing Engineering: Computer-Assisted Marketing Analysis and Planning, Revised Second Edition, Trafford Publishing, Victoria 2004.
  7. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, Free Press, New York 1983.
  8. Sokele M., Growth models for the forecasting of new product market adoption, "Telektronikk" 2008, 3/4.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu