BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska-Ziarko Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Alternatywna metoda budowy fundamentalnego portfela papierów wartościowych
The Alternative Method of Building of the Fundamental Portfolio of Securities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 551-559, bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Ryzyko, Papiery wartościowe, Analiza fundamentalna
Risk, Securities, Fundamental analysis
Note
streszcz., sum.
Abstract
Przedmiotem rozważań jest dywersyfikacja ryzyka w portfelu fundamentalnym. W modelu zaproponowanym przez Tarczyńskiego maksymalizowana jest średnia TMAI przy ograniczeniach dotyczących między innymi zyskowności oraz ryzyka portfela. W modelu tym rozważa się średnią odchyleń standardowych akcji wchodzących w skład portfela, co nie pokrywa się z odchyleniem standardowym całego portfela. Celem artykułu jest zaproponowanie i empiryczna weryfikacja alternatywnej metody dywersyfikacji ryzyka w portfelu fundamentalnym. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość znalezienia portfeli o takiej samej średniej TMAI i zyskowności przy mniejszym ryzyku całkowitym w porównaniu z metodą zaproponowaną przez Tarczyńskiego.(abstrakt oryginalny)

Risk diversification in the fundamental portfolio is the subject of consideration. In the model proposed by Tarczyński, the TMAI average is maximized while maintaining the limitations concerning, among others, the profitability and risk of the portfolio. In that model the average of standard deviations for stocks included in the portfolio is considered, which does not match the standard deviation of the entire portfolio. The paper aims at proposing and presenting the empirical verification of an alternative method for risk diversification in the fundamental portfolio. The research conducted indicates the possibility of finding portfolios with the same TMAI average and profitability at lower total risk as compared to the method proposed by Tarczyński.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
  2. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Łapińska A., Rutkowska-Ziarko A., Wykorzystanie wybranych wskaźników analizy finansowej do budowy portfela akcji na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Biuletyn Naukowy UWM" 2003, 23, s. 57-70.
  4. Markowitz H., Portfolio selection, "Journal of Finance" 1952, 7, s. 77-91.
  5. Ritchie J., Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 25-27.
  6. Szczepaniak P., Relacje między płynnością a rentownością finansową, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 723. Finanse i Bankowość, Wrocław 1996, s. 35-42.
  7. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
  8. Tarczyński W. Łuniewska M., Analiza portfelowa na podstawie wskaźników rynkowych i wskaźników ekonomiczno-finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki 16, Warszawa 2005, s. 257-271.
  9. Wasilewska H., Pleskot J., Wybrane elementy analizy fundamentalnej na przykładzie banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Bank i Kredyt", kwiecień 2002, s. 42-49.
  10. Wędrowska E., Markowski L., Atrakcyjność inwestycji kapitałowych spółek sektora teleinformatycznego, [w:] M. Rószkiewicz, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI, Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 540, Warszawa 2005, s. 207-214.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu