BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stryjewski Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
Title
Analiza podatności na kryzys 2008-2009 wśród przedsiębiorstw z branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie
The Analysis of Susceptibility To 2008-2009 Crisis Among The Enterprises From The Construction Trade Listed On The Warsaw Stock Exchange
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 560-567, bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Odległość euklidesowa, Giełda papierów wartościowych, Kryzys przedsiębiorstwa, Budownictwo
Spearman's rank correlation coefficient, Euclidean distance, Stock market, Enterprises crisis, Construction
Note
streszcz., sum.
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Praca zawiera analizę wyników finansowych grup budowlanych notowanych na GPW w zależności od struktury produkcji. Do badania wyników grup budowlanych zastosowano cztery miary: przychody ze sprzedaży, wynik operacyjny, wynik brutto i netto. Artykuł pozwala zweryfikować hipotezę o zależności między strukturą produkcji badanych grup budowlanych a ich odpornością na zawirowania powstałe w IV kwartale 2008 i I kwartale 2009 roku. Do weryfikacji hipotezy tej wykorzystano analizę odległości euklidesowych metodą Warda, taksonomiczne miary rozwoju oraz współczynnik korelacji rang Spearmana.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the financial analysis of the construction groups listed on the Warsaw Stock Exchange depending on the structure of the production. Four measures have been adopted to examine the outcome of the construction groups: incomes from the sale of products and services, EBIT, gross profit or loss and net profit or loss. The article verifies the hypothesis about the dependence between the structure of the production of the studied construction groups and their resistance to the turbulences which arose in the fourth quarter of 2008 and in the first quarter of 2009. To verify the above-mentioned hypothesis there were used: the analysis of the Euclidean distance by Ward's method, the taxonomic measures of the development and the coefficient of the Spearman's correlation rank.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grabiński T., Sokołowski A., Z badań nad efektywnością wybranych procesów ekonomicznych, Zeszyty Naukowe nr 181, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1984.
  2. Helin A., Sprawozdanie finansowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, BDO, Warszawa 2000.
  3. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju, "Przegląd Statystyczny" 1969, 4.
  4. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Obłój K., Zarządzanie na krawędzi - o odpowiedzialności teorii zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2008, 11.
  6. Raport bieżący spółki nr 44/2008 z dnia 22 listopada 2008, www.erbud.pl.
  7. Sobczyk M., Statystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  8. Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  9. www.pbg-sa.pl/grupa-kapitalowa/informacje-ogolne.html.
  10. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_dynamika_prod_przem_i_budow_mont_07m_2010.pdf
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu