BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojan Alina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie modeli warunkowej heteroskedastyczności do wyznaczania prawdopodobieństwa niewypłacalności spółek za pomocą ZPP oraz KMV
The Application of Conditional Heteroscedastic Models to the Estimation of Companies Default Probability with the Use of ZPP and KMV
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 576-584, bibliogr. 4 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Ryzyko kredytowe, Analiza ryzyka niewypłacalności, Spółki
Credit risk, Analysis of insolvency risk, Companies
Note
streszcz., sum.
Abstract
W artykule scharakteryzowano główne założenia stosowane w stosunkowo nowej i niezbadanej metodzie mierzenia prawdopodobieństwa niewypłacalności spółek, opartej na modelu Zero-Price Probability. Do wyznaczenia PD używa on możliwych trajektorii cen akcji opisanych procesem GARCH, a otrzymanych poprzez symulacje Monte Carlo. Na przykładzie wybranych spółek sprawdzono możliwości predykcyjne ZPP, a otrzymane wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi z popularnego modelu KMV. Pozwoliło to odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: czy nowa metodologia zaproponowana przez Fantazziniego prowadzi do dokładniejszych oszacowań niż KMV i czy w ogóle może być ona przydatnym narzędziem do pomiaru ryzyka na rynku polskim.(abstrakt oryginalny)

The article presents the main assumptions applied in quite new and not deeply examined method used to predict the companies default which is based on Zero-Price Probability Model. In order to determine Probability of Default, ZPP uses Monte Carlo simulation to get share price trajectories which are described as a GARCH process. On the basis of selected firms, the power of this framework was investigated and results were compared to the outcome of popular KMV model. Thanks to this the answer for two main questions could be given: does a new methodology allow to get more precise estimation than KMV does and can it be a useful tool for risk measurement?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Crosbie P., Bohn J., Modeling Default Risk. Modeling Methodology, Moody's KMV Company, 2003, s. 9-17.
  2. Fantazzini D., De Giuli M.E., Maggi M., A New Approach for Firm Value and Default Probability. Estimation beyond the Merton Models, SSRN Paper, 2007, s. 4-9.
  3. Saunders A., Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and other Paradigms, John Wiley & Sons Inc., 2nd revised edition, New York 2002, s. 21-27
  4. Wójciak M., Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007, s. 84.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu