BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyńska Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Specyfika usług informatycznych związanych z zintegrowanymi systemami informatycznymi na przykładzie CDN XL
Services Connected to to ERP Package Systems on the Example of CDN XL
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 47-61, rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Systemy informatyczne, Zintegrowane systemy informatyczne
Computer system, Information integrated system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Powielarne pakiety klasy ERP stanowią specyficzne rozwiązanie informatyczne, ponieważ zawierają zestaw standardowych funkcji pozwalających na kompleksowe wsparcie podstawowych procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach. Niemniej jednak ich dostosowanie do specyfiki danego podmiotu wymaga przeprowadzenia procesu konfiguracji, czyli modyfikacji zmiennych parametrów oprogramowania. Prawidłowe przeprowadzenie tego procesu jest zdeterminowane przede wszystkim rozpoznaniem procesów biznesowych zachodzących w danym przedsiębiorstwie oraz ich restrukturyzacją pod kątem jak najlepszego wykorzystania oprogramowania. Czynności te łączą się wraz ze szkoleniami użytkowników w proces wdrożenia. Proces ten oraz procesy go poprzedzające i następujące po nim zostały scharakteryzowane w niniejszym artykule na przykładzie CDN XL.(abstrakt oryginalny)

ERP Package Systems represent a specific solution, because they contain a set of standard functions, allowing for comprehensive support of basic economic processes taking place in enterprises. Nevertheless, their adaptation to the specifics of an enterprise requires a configuration process or a modification of variable parameters of software. The proper conduct of this process is primarily determined by the identification of the business processes taking place in a company and their restructuring in terms how to apply software in the best way. These activities are linked together with training users in the process of implementation. In this article this process and processes before and after are presented on the example of CDN XL.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kubiak B.F., Analiza systemów informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Gdańsk 1994.
  2. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003.
  3. Lotko A., Czas na usługi informatyczne, http://cio.cxo.pl/artykuly/46513.html.
  4. Nowicki A. (red.), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II zmienione i uzupełnione, Częstochowa 2005.
  5. Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  6. www.comarch.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu