BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olczyk Magdalena (Politechnika Gdańska)
Title
Problemy pomiaru innowacyjności na poziomie mikro
Problems of Measurement of Innovation At Micro
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 67-76, tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Pomiary, Innowacyjność
Measurement, Innovative character
Note
summ.
Abstract
We współczesnej gospodarce warunkiem niezbędnym do utrzymania silnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa są innowacje. Ciągle zmieniające się otoczenie wymusza na przedsiębiorstwach wprowadzanie kolejnych innowacji technologicznych, marketingowych lub organizacyjnych. Choć typ wdrożonej innowacji implikuje niejako sposób pomiaru tego zjawiska, tj. dobór właściwego wskaźnika/wskaźników innowacyjności, to ocena stopnia innowacyjności na poziomie mikro nie jest wcale zadaniem prostym. Dlaczego? Jest kilka powodu, a dwa z nich najważniejsze. Po pierwsze, praktyka wskazuje, że wiele polskich przedsiębiorstw, które same określa się mianem innowacyjnych, nie potrafi wskazać typu wdrożonej innowacji, co znacznie utrudnia jej pomiar. Po drugie, poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw w świetle wielu badań określany jest jako niski. Autorka zadała więc sobie pytanie czy powyższy stan rzeczy nie jest przypadkiem skutkiem niewłaściwego doboru metod pomiaru i czy w przypadku przedsiębiorstw w krajach ciągle transformujących (do jakich niewątpliwie należy Polska) nie należałoby zastosować innych sposobów pomiaru innowacyjności? (fragment tekstu)

The paper deals with a critical analysis of the traditional innovation indicators, proposed by OECD. The author analyzed the theory of economics to find the answer on the questions: what exactly the innovation is?, how the process of innovation proceeds in firms? and how the innovation should be measured? Finally, this paper proposes a set of new indicators, which may help bt.ter understand and measure innovation activity of firms in Transition Countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Archibugi D., Sirilli G., The Direct Measurement of Technological Innovations In Business, [w:] Innovation and enterprise creatiun: Statistics and indicators, European Commission, Luxemburg 2001.
 2. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, DIFIN, Warszawa 2001.
 3. Butryn W., Od sekwencyjnego do symultanicznego modelu procesu innowacyjnego, "Innowacje" 2004, nr 22.
 4. Dogson M., Rothwell R., The Handhook on Industrial Innovation, Edward Elgar Publishing Limited. London 1996.
 5. Gomółka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1991.
 6. Janasz W., Ewolucja modeli procesu innowacyjnego, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
 7. Janasz W., Innowacja w działalności przedsiębiorstw w integracji z (JE, DIFIN, Warszawa 2005.
 8. Kwaśnicki W., Ekonomia ewolucyjna - alternatywne spojrzenie na proces rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 10 (część I), nr 11 (część II).
 9. Kwiatkowski S., Społeczeństwo innowacyjne, PWN, Warszawa 1990.
 10. Lisiecki M., Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa, "Roczniki Nauk Społecznych" 2004, zeszyt 3.
 11. Manhaes Marins L., The challenge of measuring innovation in emerging economies' firms: a propos al of a new set of indicators on innovation, "Working Paper of United Nations University" 2008, nr 44.
 12. Maślak E., Paradygmat ekonomii ewolucyjnej, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
 13. Nasierowski W., Miary i wskaźniki innowacyjności, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw" 2008, nr 2.
 14. Nasierowski W., Assessing efficiency of innovations: Some issues relevant to the European Innovations Scoreboard index, "UNB Working Paper" 2007.
 15. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i Kreatywności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 16. Penc J., Innowacje i zmiany w jirmie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.
 17. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 18. Rogut A., Modele sektorowego systemu innowacji: raport ze studiów literaturowych,
 19. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2007.
 20. Sadkowska-Bień J., Ocena innowacyjności przedsiębiorstw - wybrane aspekty, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2006, nr 2.
 21. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 22. Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 23. Stawasz E., Rodzaje innowacji, [w:] Innowacje i transfer technologii, [w:] K.B. Matusiak (red.), Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 24. Targalski J., Innowacyjność przedsiębiorstw - aspekty makro i mikroekonomiczne, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych AE w Krakowie" 2007, nr 1.
 25. Wiliamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 26. Zawiślak P., Manhaes Marins L., Strengthening innovations in developing countries, "Journal of Technology Management & Innovation" 2007, nr 2.
 27. Żołnierski. A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu