BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bereżnicka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Struktura aktywów a poziom ich rentowności w gospodarstwach rodzinnych
The Asset Structure and the Level of ROA in Family Farms
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 31-41, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Aktywa, Rentowność, Przedsiębiorstwo rodzinne, Gospodarstwa rolne
Assets, Profitability, Family-owned business, Arable farm
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było zbadanie struktury aktywów i ocena ich rentowności w gospodarstwach rodzinnych w zależności od stopnia unieruchomienia majątku w ujęciu statycznym (ROA) oraz dynamicznym z wykorzystaniem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (GROA). Badaniami objęto 1117 gospodarstw rodzinnych z województwa mazowieckiego, które w okresie 2004-2008 nieprzerwanie uczestniczyły w zbieraniu danych na potrzeby FADN. (fragment tekstu)

The article analyzes the structure and return on assets (ROA) in both static and dynamic way in family farms. Basing on the two groups of farms, it was stated that the structure diversifi ed the assets owned. The study showed that the internal structure of the assets in separate groups was similar. However, the farms which showed lower immobility estate reached a higher level of return on assets. But it was a lower value of assets, because a group with higher level of immobilization made a better fi nancial results. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GOŁĘBIEWSKA B. (2010): Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, Warszawa.
  2. SIERPIŃSKA M., JACHNA T. (2006): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  3. LESZCZYŃSKI Z., SKOWRONEK-MIELCZAREK A. (2000): Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa.
  4. POMYKALSKA B., POMYKALSKI P. (2007): Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  5. STANISZ (1999): Testy nieparametryczne cz. I, Przegląd Medyczny nr 9.
  6. STAŃKO S., Płonka R. (2010): Struktura aktywów a wyniki działalności gospodarstw rolnych w świetle danych polskiego FADN, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4, JERiGŻ-PIB, Warszawa.
  7. RUNOWSKI H. (2009): Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych na przykładzie studium przypadku, Roczniki Nauk Rolniczych - Seria G, t. 96, z. 3.
  8. ŁUKASIK G. (red.) (2009): Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
  9. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2008 roku. Cz. 1, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu