BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ptaszyńska Barbara (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Polityka restrukturyzacyjna sektorów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki na przykładzie górnictwa węgla kamiennego w Polsce
Restructuring of the Sectors of Special Significance for the Economy on the Example of the Coal Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 113-122, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Restrukturyzacja, Gospodarka, Górnictwo węgla kamiennego
Restructuring, Economy, Hard bituminous coal mining
Note
summ.
Abstract
Podsumowując 18 lat prywatyzacji w Polsce można stwierdzić, że została ona już zakończona lub jest poważnie zaawansowana w handlu i usługach, budownictwie oraz w przetwórstwie przemysłowym. Jednak dopiero rozpoczęła się w sektorach mających status szczególnego znaczenia dla gospodarki, a jej kontynuacja będzie ściśle uzależniona od efektów wcześniej przeprowadzonych procesów restrukturyzacyjnych. Przedmiotem opracowania jest analiza polityki restrukturyzacyjnej sektora gospodarki, którego zmiana własności podlegała szczególnemu trybowi, a na restrukturyzację którego przeznacza się każdego roku ponad 80% ogółu środków pomocy publicznej tj. górnictwo węgla kamiennego". (fragment tekstu)

In early 90s the coal mining, as the whole Economy, moved into the period of profound reforms, the foundation for which had become economy, rivalry and equality of rights of all subjects of the Economy. The following reform programs caused considerable reduction of production and employment. The changes in this sector were held with the help of the public funds. Despite of the undeniable progress in restructuring processes in these areas, the basic aim was not achieved- this sector can not function in the economy conditions independently. The huge public help, which was explained as the necessity to achieve such aims, has not brought the desirable effect. Lack of fluency and growing debts were still coming back. Privatization is needed to be held to finish the restructuring of mining. So the restructuring of the sector can not be considered as finished. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, PWN, Warszawa 2002.
  2. Borowiecki R., Nalepa A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1999.
  3. Fornalczyk A., Choroszczak J., Mikulec M., Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, programy, bariery, efektywność, pomoc publiczna, Poltext, Warszawa 2008.
  4. Kopycińska D. (red.), Polityka gospodarcza państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Wydawnictwo US, Szczecin 2008.
  5. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 1999.
  6. Lipowski A., Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych okresu transformacji systemowej, [w:] E. Mączyńska (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo DiG Warszawa 2001.
  7. Polska 2005. Raport o stanie przemysłu, MGiP, Warszawa 2006 i lata wcześniejsze.
  8. Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa 2006 i lata wcześniejsze.
  9. Steinhoff J., Karbowik A., Potrzeba determinacji dialogu i odpowiedzialności, [w; ..Rzeczpospolita", z dnia 20-21.09.2003 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu