BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skiba Łukasz (Politechnika Częstochowska)
Title
Wpływ poziomu integracji załogi pracowniczej na sprawność socjologiczną małych przedsiębiorstw
Influence of the Working Crew Integration Level on the Sociological Proficiency of Small Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 197-204, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Integracja komunikacyjna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Communication integration, Small business
Note
summ.
Abstract
Sięgając do korzeni nauki polskiej o sprawności, na czoło wysuwa się analiza tego pojęcia w kontekście działania (prakseologia), dokonana przez Tadeusza Kotarbińskiego w dziele pt. Traktat o dobrej robocie. Autor ten dokonując omówienia walorów "dobrej roboty" charakteryzuje zarazem pewne rodzaje sprawności: energiczność - włożenie w działanie wszystkiego tego, co potrzebne; prostota - rzecz lub proces złożone są ze względnie niedużej ilości stosunków mających wpływ na osiągniecie celu (celów); preparacja - działanie wymaga przygotowania; czystość - to cecha produktu, którą się stwierdza przez obserwację mniejszej ilości cech ujemnych w produkcie, czyli niedoskonałości; udatność - cecha produktów i działań, oznaczająca uwzględnienie nie tylko spraw istotnych, ale również celów ubocznych; doskonałość - cecha mówiąca o odzwierciedlaniu przez produkt cech przyjmowanego wzorca, idei; racjonalność działania - przystosowanie do okoliczności, poznawczo ugruntowane. Wymienione postacie sprawności wspomagane są przez pewność środków działania, solidność produktu i "spolegliwość". (fragment tekstu)

In this article, I concentrate in my considerations on factors forming the sociological proficiency of the small enterprise. I describe certain kind of proficiency, reaching for the literature of topic, and fundamental elements having the influence on this process. I try to exert, that usefulness of member of the individual group and the overall integrity (synergy) is a crucial factor about results of enterprises, as well as for practice of working task, and that the integrity has significant influence on sociological proficiency of the small working group, which is center realizing aspiration of that group. I pay attention on requirement of driven education of working groups supervisors. I underline too, that in case of small enterprises functioning on the local market, factors forming culturally-spiritual integration (in distinguishing from formalized) play important role for proficiency of enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bruce A, Pepitone J.S., Jak motywować pracowników, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 2001.
  2. Drucker P.F., The Practice of Management, Heinemann, London, cyt. za: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
  3. Holstein-Beck M., Jak być menedżerem, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
  4. Jacher W., Zagadnienia integracji systemu społecznego: studium z zakresu teorii socjologii, PWN, Warszawa 1976.
  5. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Naukowej, Poznań 2000.
  6. Kotarbiński T., Zieleniewski J., Wydajność pracy, "Nauka Polska" 1960, nr 2.
  7. Milian L., Wprowadzenie do socjologii przemysłu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999.
  8. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
  9. Tonnies F., Wspólnota i stowarzyszenie (Gemeinschaft und Gesellschaft), PWN, Warszawa 1988.
  10. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1972.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu