BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokół Aneta (Uniwersytet Szczeciński), Surmacz Anna Odiwia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wartość rynkowa przedsiębiorstw - próba oceny wyceny wiedzy
The Market Value of Enterprises Attempt to Assess the Valuation of Knowledge
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 247-258, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Wartość rynkowa, Wycena przedsiębiorstwa
Market value, Enterprise valuation
Note
summ.
Abstract
Wartość przedsiębiorstwa to główna kategoria myślenia ekonomicznego. Jest ona najlepszym miernikiem jego oceny, ze względu na swą pojemność informacyjną na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w dłuższym przedziale czasu. Wartość przedsiębiorstwa publicznego, jak i niepublicznego jest wypadkową określonych oczekiwań i decyzji inwestorów w danym okresie czasu, dlatego prawdziwe wydaje się powszechne stwierdzenie, iż , firma jest warta tyle, ile kupujący jest gotowy za nią zapłacić". Należy dodać, iż wartość firmy o określonych parametrach rynkowych i finansowych może być różnie postrzegana przez potencjalnych inwestorów. Charakter subiektywny ma także problem niedowartościowania przedsiębiorstw, a przyczyny niedowartościowania konkretnej firmy mogą być różne np. złe zarządzanie firmą, nieumiejętne wykorzystanie swoich zasobów, niewłaściwie sformułowana strategia działania itp. (fragment tekstu)

Estimating the value of the company, namely the valuation of its value, is a specific case of measuring the economic category. This process plays an important role in financial management, especially in the analysis of various investment projects, including assessing the cost effectiveness and actions. Therefore, the article was taken from the discussion above and presents the main subject of discussion was concentrated on the study of business by trying to valuation body of knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bontis N., There 's a price on your head: Managing intellectual capital strategically, "Business Quarterly" 1996, nr 4.
 2. Dyduch A., Wydmus Z., Czynnik ludzki w świetle pomiaru wartości przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbańczyk (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Tom I. Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2003.
 3. Edvisson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odczytując jego ubyte korzenie, PWN, Warszawa 2001.
 4. Galiński P., Europa informacyjna. Aspekty instytucjonalne oraz ich implikacje dla rozwoju regionalnego, http://galinski.pwsz.elblag.pl/euroinf.pdf.
 5. Gospodarka oparta na wiedzy - Stan, diagnoza i wnioski dla Polski, Ekspertyza Instytutu Zarządzania, Wiedza w Krakowie, Warszawa-Kraków 2002.
 6. Jagielski J., Lisiewicz J., Żyndul K . Zasadno, działań konsolidacyjnych podmiotów gospodarczych w odniesienia to przemyśli: chemicznego i działalności spółek porotowych [w:] E. Urbańczyk (icd.), Zai-ządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 7. Mączyńska E., Wycena wiedzy a wycena przedsiębiorstw, [w:] B. Godziszewski, M. Haffler, M.J. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencji, TNOiK, Toruń 2005.
 8. Seetharaman A., Sooria H., Saravanan A.S., Intełlectual capital accounting and reporting in the knowledge economy, "Journal of Intełlectual Capital" 2002, nr 2.
 9. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 10. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 11. Śliwa J., Wymysłowski S., Postawowe czynniki kreujące wartość firmy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2001.
 12. A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1999.
 13. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu