BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zabolotnyy Serhiy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Strategie finansowania działalności spółek giełdowych z sektora agrobiznesu - wyniki badania opinii zarządzających
Strategies of Financing of Joint Stock Companies from the Agribusiness Sector - in Opinions of Managers
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 157-170, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Agrobiznes, Strategia finansowa
Stock market companies, Agrobusiness, Financial strategy
Note
summ.
Abstract
Celem badań było poznanie opinii zarządzających na temat możliwości kształtowania strategii finansowania spółek giełdowych z sektora agrobiznesu. Na potrzeby opracowania przeprowadzono kwestionariusz wywiadu, zawierający pytania dotyczące strategii finansowania działalności, ze szczegółowym uwzględnieniem hierarchii źródeł finansowania, a także czynników wpływających na decyzje kapitałowe. W zależności od struktury organizacyjnej badanych jednostek, kwestionariusze zaadresowano do prezesów zarządów, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych. Analiza obejmowała 16 przedsiębiorstw z branży spożywczej, charakteryzujących się zróżnicowaną pozycją rynkową, potencjałem produkcyjnym oraz zasobami ludzkimi. Badanie przeprowadzono w 2011 roku. W artykule jako kryterium podziału spółek giełdowych z sektora agrobiznesu na grupy przyjęto wartość przychodów ze sprzedaży. Według tego kryterium wyodrębniono przedsiębiorstwa małe (wartość przychodów 50-199 mln zł), średnie (przychody 200-599 mln zł) oraz duże (przychody 600-2999 mln zł). Zarządzającym spółkami giełdowymi proponowano warianty odpowiedzi na pytania w skali od najniższej oceny 1 (nieważny) do najwyższej 4 (bardzo ważny). W tabelach zaprezentowano średnie arytmetyczne ocen dla poszczególnych grup oraz badanej zbiorowości ogółem. (fragment tekstu)

In the article the opinions of agribusiness joint stock companies' managers concerning strategies of financing are presented. By means of survey technique the hierarchy of sources of financing, factors influencing the capital structure and methods of equity capital estimation were defined. It was stated that in the companies of agribusiness variable strategies of capital management were applied, with the advantage of moderate strategies. The most effective source of financing was long-term debt. The main reason for increasing the debt level was the necessity to finance new investment projects. Among the most important factors determining the choice between long-term and short-term debt were the necessity to synchronize the term of debt with the period of current assets' cycle as well as the lower interest rate of the short-term debt comparing to long-term debt. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BANCEL F., MITTOO U.R.: Cross-country determinants of capital structure choice: a survey of European firms, Financial Management, nr 4, 2004.
  2. BROUNEN D., de JONG A., KOEDIJK K.: Corporate Finance in Europe. Confronting Theory with Practice, Financial Management, 4, 2006.
  3. CHOJNACKA E.: Czynniki wpływające na poziom zadłużenia - wyniki badania opinii osób odpowiedzialnych za finanse w publicznych spółkach akcyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 26, 2010.
  4. DULINIEC A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  5. GRAHAM J.R., HARVEY C.R.: The theory and practice of corporate finance: evidence from the field, Journal of Financial Economics, nr 60, 2001.
  6. JULILVAND A., HARRIS R.S.: Corporate Behavior in Adjusting to Capital Structure and Dividend Targets: An Econometric Study, Journal of Finance, 39, 1, 1984.
  7. MODIGLIANI F., MILLER M.H.: The Cost of Capital, Corporation Finance and The Theory of Investment, "The American Economic Review", V.18, No. 3, 1958.
  8. MYERS S.C., MAJLUF N.S.: Corporate Financing and Investment Decisions. When Firms Have Information that Investors Do Not Have, "Journal of Financial Economics", V. 13, I. 3, 1984.
  9. ZABOLOTNYY S.: Strategia płynności finansowej w zależności od typu działalności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 158, Wrocław 2011.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu