BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewc-Rogalska Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy
Indicators of Enterprise Value Creation for Shareholders
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 293-305, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Akcjonariusz
Enterprise value measures, Shareholders
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie ukierunkowane na podnoszenie wartości jest nową koncepcją zarządzania powstałą w kontekście rosnących wymagań właścicieli co do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, zwłaszcza wartości kapitału własnego. Coraz więcej spółek giełdowych w Polsce deklaruje, że nadrzędnym celem ich działalności jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy". Rady nadzorcze polskich spółek akcyjnych są wybierane w przeważającej części swego składu lub nawet w całości przez dominujących akcjonariuszy, w związku z czym interes właścicieli jest dla większości przewodniczących tych rad interesem wiodącym. Często interes ten jest utożsamiany z interesem akcjonariuszy dominujących, co może stwarzać zagrożenie dla pozycji inwestorów mniejszościowych. Problematyka kreacji wartości nabiera szczególnego znaczenia w obliczu trwającego obecnie kryzysu finansowego w Polsce i na świecie, który niewątpliwie przyczynia się do osłabienia tempa wzrostu wartości bądź wręcz niszczenia wartości dla akcjonariuszy spółek giełdowych. Dynamiczny postęp w rozwoju technologii informacyjnych oraz konsolidacja rynków kapitałowych sprzyjają migracji wartości, czyli przepływowi kapitału do przedsiębiorstw, które bardziej efektywnie kreują wartość dla klienta i właściciela. (fragment tekstu)

This paper aims at reviewing indicators serving to measure the financial effects of a management system oriented at an increase of the business's value for the shareholders. An adequate evaluation of the effects of the value management system implementation requires the use of measures which take into account the companies' capability to multiply shareholders' capital, as well as investor's prospects on the stock market. In comparative analyses of stock exchange companies, synthetic indicators such as Economic Value Added (EVA), Return on Equity (ROE), Total Shareholder Return (TSR) and Tobin's Q Indicator (simplified) are used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007.
 2. Dudycz T. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 3. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Studia i Monografie nr 143, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 4. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 5. Ehrbar A., EVA- strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG Press, Warszawa 2000.
 6. Grudzewski W., Hejduk 1., Siudak D., Migracja wartości przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 10.
 7. Grzegorzewski Z., Budowanie wartości firmy dla akcjonariuszy, "CEO - Magazyn Top Menedżerów" 2007, nr 11, http://www.ceo.cxo.pl, stan na 24.10.2008.
 8. Jeżak J. (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 9. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa 2001.
 10. Przedsiębiorstwo w procesie przemian otoczenia, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, nr 1.
 11. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
 12. Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 13. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 14. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa- Kraków 1999.
 15. Skoczylas W. (red.). Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 16. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2007.
 17. Szewc-Rogalska A., Nierówności z pozycji interesów akcjonariuszy mniejszościowych, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 10.
 18. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu. Warszawa 2001.
 19. Zarzecki D.. Byrka-Kita K.., Propozycja procedury szacowania kosztu kapitału własnego uwzględniającej specyfikę tynków wschodzących (część I), "Biuletyn e-rachunkowość" 2005, nr 1, http://www.e-rachunkowosc.pl, stan na 15.07.2008.
 20. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szczecin 2005, nr 397.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu