BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydlik-Leszczyńska Agata (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Kompetencje pracowników wiedzy jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Knowledge Employers' Competences as a Factor of Competitive Organizations' Superiority
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 317-325, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Kompetencje pracownicze, Przewaga konkurencyjna
Employees competencies, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
Wiele wskaźników pokazuje, iż w rozwoju gospodarczym obserwujemy wzrost roli produkcji wiedzy i procesów uczenia się. Rosnące znaczenie wiedzy w systemach produkcji w końcu XX wieku zademonstrowali Moses Abramowitz i Paul David~. Potwierdza to także analiza strukturalna przeprowadzona przez OECD. Wynika z niej, że sektory, w których wykorzystanie wiedzy jest najbardziej intensywne (badania i rozwój) rozwijały się najszybciej. W większości krajów OECD zarówno pod względem dynamiki zatrudnienia, jak i wartości dodanej najszybciej rozwijającym się sektorem są usługi bogate w wiedzę". Z powodu tych obserwacji nową gospodarkę określa się mianem gospodarki opartej na wiedzy. Zmiana charakteru gospodarki powoduje, iż tradycyjne spojrzenie w układzie zasobowym (ziemia, praca, kapitał) traci na znaczeniu na rzecz podejścia, w którym wiedza jest podstawową wartością ekonomiczną pomnażaną w procesie uczenia się. Zgodnie z współczesnymi trendami wiedza traktowana jest jako składnik aktywów. Może być ona zarówno nakładem (kompetencją), jak i wynikiem (innowacją) w procesie produkcyjnym4. Z kolei uczenie się w kontekście gospodarki opartej na wiedzy możemy określić jako "proces, którego istota polega na nabywaniu kompetencji i umiejętności pozwalających jednostce odnosić sukcesy w osiąganiu celów osobistych lub organizacji, do której należy. Uczenie się jest także związane ze zmianą kontekstu posiadanej już przez jednostkę wiedzy. Ten rodzaj uczenia się jest najbardziej istotny z punktu widzenia ekonomicznego. (fragment tekstu)

In the article the issue of employers' competences in contemporary organizations was discussed. In the study, different approaches to the concept 'competences' were presented. Moreover, the role of knowledge employers' competences as a factor of competitive organizations' superiority was underlined. The implications of managing the professional competences for personal practice were shown as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Baraniak B., Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowej. Część II, "Pedagogika Pracy" 2005, nr 46.
 2. Bartz B" Przeobrażenia w świecie pracy i ich wpływ na profił wymagań kwalifikacyjnych, "Pedagogika Pracy" 1995, nr 25.
 3. Becker G.S., Humań Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, New York 1975.
 4. Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 5. Fazlagić A., Systematyzacja pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą, "Problemy Jakości" 2005, nr 3.
 6. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 8. Juchnowicz M., Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2004.
 9. Kwiatkowski S.M. (red.), Edukacja zawodowa wobec tynku pracy i integracji europejskiej, opracowania PCZ, Zeszyt nr 6, Warszawa 2001.
 10. Leszczyński M., Inwestowanie w kapitał ludzki. Wybrane problemy, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2007.
 11. Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami - bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa 1997.
 12. Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1997.
 13. Sajkiewicz A. (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa 2004.
 14. Słownik języka polskiego, 1988.
 15. Szaban J., Miejsce i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji, "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 1.
 16. Szydlik-Leszczyńska A., Zarządzanie wiedzą w organizacji a kształtowanie potencjału pracy, [w:] J. Kot (red.), W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, Kielce 2006.
 17. Szydlik-Leszczyńska A., Współczesne organizacje i wymagania stawiane ich pracownikom, [w:] S. Partycki (red.), Kultura a rynek. Tom 1, KUL, Lublin 2008.
 18. Thierry D., Sauret C., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994.
 19. OECD, Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu