BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tubielewicz Katarzyna (Politechnika Gdańska)
Title
Konkurencyjność portów morskich w globalnym otoczeniu
Competition of Seaports in Global Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 345-354, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Konkurencyjność, Porty morskie, Globalizacja
Competitiveness, Seaports, Globalization
Note
summ.
Abstract
Przełom XX i XXI wieku, to okres kompleksowych przemian, zwłaszcza globalizacja i nowa, oparta na wiedzy gospodarka, stanowią istotne wyzwanie dla polskich podmiotów gospodarczych, które muszą dostosować się do reguł globalnej konkurencji. Zmiany z tym związane w sposób szczególny dotyczą portów morskich, które - zgodnie z etymologią pojęcia łac. porta, czyli brama - z natury rzeczy łączą gospodarkę danego kraju z jej globalnym otoczeniem. W ostatnich latach pojęcie konkurencyjności stało się jednym z ważniejszych, a zarazem kontrowersyjnych zagadnień analizowanych w ramach nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. W oparciu o literaturę polską oraz niezmiernie bogatą literaturę obcojęzyczną, chcąc przybliżyć pojęcie konkurencyjności autorka artykułu przyjęła podejście określające konkurencyjność gospodarczą jako zdolność firm, przemysłów, regionów, krajów lub ponadnarodowych ugrupowań do trwałego zapewnienia wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i wysokiego poziomu zatrudnienia. Natomiast konkurencyjność portów morskich można rozpatrywać jako "kombinację zasobów naturalnych lub zainicjowanych przez człowieka procesów polegających na przetworzeniu zasobów w ekonomiczne efekty oraz umiędzynarodowieniu działalności gospodarcze lub jako "zdolność portów morskich do świadczenia takich usług, których ceny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne od odpowiednich cech i usług oferowanych przez porty konkurencyjne". W niniejszym artykule przyjęto własną, syntetyczną definicję konkurencyjności portu morskiego, według której polega ona na zdolności portów morskich do przezwyciężenia konkurencji w zakresie świadczonych usług. (fragment tekstu)

The article concentrates on factors of competition of seaports. The autor make a synthesis of development and competition of seaports in global environment. This paper presents concept of maritime classter theory. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Buksiński T., Współczesne filozofie polityki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2006.
 2. Grzelakowski A., Polityka portowa, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986.
 3. Grzybowski M., K/astry morskie jako narządzie realizacji polityki morskiej państwa i Unii Europejskiej, [w:] J. Kujawa. H. Klimek i T. Gutowski (red.), Wspólna europejska a polska polityka morska, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007.
 4. Kuźma L., Ekonomika portów morskich i polityka porowa, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003.
 5. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposoby mierzenia, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, Instytut Rozwoju i Studia Strategicznych, seria: "Raporty. Studia nad konkurencyjnością" 2000, z. 35.
 6. Radło M., Konkurencyjność i polityka konkurencyjności, [w:] Wyzwania konkurencyjności. Strategia Lizbońska UE, JS, Warszawa 2003.
 7. Szwankowski S" Konkurencja w działalności portów, [w:] Konkurencyjność transportu morskiego Polski, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999.
 8. Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000.
 9. Szwankowski S., Tubielewicz A., Planowanie strategiczne w portach morskich, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk-Szczecin 1992.
 10. Szwankowski S., Współzależność funkcjonowania składników lądowo-morskich łańcuchów transportowych, Gdańsk 1994.
 11. Strategia Zarządu Portu Gdańsk SA do 2010 roku, Gdańsk 1997.
 12. Strategia rozwoju Portu Gdynia do 2015 roku, Zarząd Morskiego Portu Gdynia 2003.
 13. Tubielewicz A., Zdolność konkurencyjna żeglugi i portów a efektywność handlu zagranicznego, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk-Słupsk-Szczecin 1987.
 14. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w portach morskich, PAN oddział w Gdańsku, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2004.
 15. Tubielewicz K., Znaczenie portów morskich dla rozwoju regionalnego na przykładzie portów aglomeracji gdańskiej, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu