BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Waldemar (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Źródła kreowania wartości współczesnych przedsiębiorstw
The Sources Allowing for Value Creation of Modern Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 355-362, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Creating company's value
Note
summ.
Abstract
Złożone uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy wymuszające przyjęcie nowych paradygmatów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem sprawiają, że powszechną akceptację zyskuje pogląd uznający maksymalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa za nadrzędny i główny strategiczny cel działalności menedżerów. Konsekwencją powyższego stwierdzenia jest opinia, że niezależnie do formy organizacyjno- prawnej danej firmy, czy też typu jej własności, każdy właściciel bądź organ założycielski oczekuje w perspektywie strategicznej wzrostu wartości organizacji. Kreowanie wartości przedsiębiorstwa można zatem uznać za podstawowy cel każdego podmiotu gospodarczego działającego w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Wzrost wartości firmy, wyrażający efektywność zaangażowanego kapitału, jest pochodną umiejętnego wykorzystywania wiedzy, dzięki której możemy zdiagnozować źródła dochodu przedsiębiorstwa i czynniki generujące wartość, oraz zdolności do skutecznego zarządzania nimi. Zdiagnozowanie czynników i elementów, które w największym stopniu przyczyniają się do budowania wartości danej organizacji musi być procesem pierwotnym. Popełnienie błędu na etapie rozpoznania determinant odpowiedzialnych za kreację wartości przedsiębiorstwa będzie miało daleko idące negatywne implikacje rzutujące na dalsze podejmowane działania. (fragment tekstu)

The sources allowing for value creation of modern enterprises. The article presents analyses concerning the most important sources allowing for modern enterprise's value creation. (factors that explain the value based management). The author argues that basis for value creation should be widely defined and it is recommended to perceive value creation processes in wide captivation. The study highlights the crucial importance of knowledge and the role of intangible resources as basis allowing for value creation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnomę. Katowice 2001.
  2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
  3. Falencikowski T., Nogałski B., Trygon zarządzania organizacjami gospodarczymi, [w:] S. Lachiewicz, A. Bielawska-Zakrzewska (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
  4. Grudzewski W., Hejduk I., Wpływ zarządzania wiedzą na wzrost wartości przedsiębiorstwa', [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, Uniwersytet Szczeciński. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  5. Kaczmarek B., Koncepcje klasyfikacji i zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa, [w:] M. Czerwińska (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
  6. Penc J., Tworzenie organizacji opartej na wiedzy, [w:] S. Lachiewicz, A. Bielawska- Zakrzewska (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
  7. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
  8. Stankiewicz M. (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2006.
  9. Walczak W., Zarządzanie wiedzą - determinantą rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w świetle realizacji celów Strategii Lizbońskiej, [w:] E. Sadowska-Kowalska (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w on tekście europejskim- ocena dystansu, Enterprise Europę Network, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu