BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego)
Title
Odnowa strategiczna jako proces doskonalenia przedsiębiorstwa
Strategic Renewal as a Process of Improvement of an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 381-389, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Strategia kierowania postępem naukowo-technicznym, Doskonalenie organizacji
Strategy for targeting scientific and technical progress, Organisation improving
Note
summ.
Abstract
Nasilająca się konkurencja oraz coraz mniejsza stabilność warunków działania współczesnego przedsiębiorstwa wymusza poszukiwanie różnych modyfikacji i usprawnień jego działalności oraz szybkiego reagowania na dynamikę zewnętrzną. Musi ono stawać się organizacją zdolną do zmian, ciągłego rozwoju, generowania innowacji procesowych i produktowych, nowych koncepcji zarządzania i strategii marketingowych, a także organizowania całego łańcucha tworzenia wartości, w tym również w skali międzynarodowej. Peter F. Drucker przestrzega, że organizacja, która utrwala dzisiejszy poziom wizji, sprawności i dokonań, traci zdolność adaptacyjną, co więcej nie będzie zdolna do przetrwania w zmiennym jutrze, skoro zmiana jest jedynym nieodmiennym przeznaczeniem człowieka. (fragment tekstu)

Changes occurring within an organisation, being most frequently a response to the complexity its environment, can relate to many areas, but above all they relate to. structure, strategy, seeking new markets, broadening the product range (diversification), modernising infrastructure or technology, and take-overs ot other organisations. An organisation that wishes to meet the challenges posed by these new conditions may choose a path of gradual or radical change. This article explains the nature of the strategic renewal as a process of improvement of an enterprise requiring knowledge, creativity, critical analysis, appropriate communication and leadership, as well as an ability to evaluate potential alternatives properly. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Banaszyk P., Cyfert S., Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 2. Chowdhury S.D., Turnarouds: A Stage Theory Perspective, "Canadian Journal of Administrative Sciences" 2002, nr 19(3).
 3. Doz Y., Thanheiser H., Regaining Competitiveness. A Process of Organizational Renewal, [w:] J. Henry, G. Johnson, J. Newton (red.), Strategie Thinking, John Wiley, New York 1993.
 4. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994.
 5. Lohrke F.T., Bedeian A.G., Palmer T.B., The Role of Top Management Team in Formułating and lmplementing Turnaround Strategies: A Review and Research Agenda, "International Journal of Management Reviews" 2004, nr 5-6.
 6. Penc J., Zarządzanie innowacyjne. Sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2007.
 7. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 8. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 9. Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1092, Wrocław 2005.
 10. Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 11. Stabryła A. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 772, Kraków 2008.
 12. Volberda H.W., Baden-Fuller C., Bosch F.A.J., Mastering Strategie Renewal: Mobilising Renewal Journeys in Multiunit Firms, "Long Rangę Planning" 2001, nr 2.
 13. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu