BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaborowski Mariusz (Politechnika Gdańska)
Title
Zamówienia publiczne a przedsiębiorca Istota zamówień publicznych
Entrepreneur and Public Contracts
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 391-400, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Zamówienia publiczne, Przedsiębiorca
Public procurement, Entrepreneur
Note
summ.
Abstract
Jednym z elementów, który odgrywa wiodącą rolę w polityce budżetowej państwa są zamówienia publiczne. W myśl ustawodawcy zamówienia publiczne winny zapewniać jasny i z założenia efektywny sposób wydatkowania środków publicznych przez jednostki zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Wydatkowanie środków publicznych za pomocą przetargu, powinno odbywać się w sposób jawny i z zachowaniem uczciwej konkurencji, bez dyskryminacji jakiejkolwiek grupy podmiotów chcących realizować kontrakty na rzecz jednostki zobligowanej do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Zamówienia publiczne w rozumieniu przepisów ustawy to: umowa odpłatna zawierana między zamawiającym (inwestorem) a wykonawcą (przedsiębiorcą), której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. (fragment tekstu)

The present article takes up questions related with the role of public contract and its effect on the entrepreneur. It presents both a short analysis of public contract's influence on the entrepreneur and the actual essence of public contract. The article also performs a brief analysis of some regulations of the Public Procurement Law's Act which effect on the entrepreneur's position most. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borowiec A., Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty r> ; być składane, Dz. U. nr 188, poz. 1155.
  3. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień w Polsce w 2007 roku, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2007.
  4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., nr 171, poz. 1058.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu