BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wydmuch Gracja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój rynku usług informatycznych w Polsce w zakresie zarządzania wiedzą
IT Services Market Development in Poland within the Scope of Knowledge Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 131-147, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Rynek usług informatycznych, Zarządzanie wiedzą, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
IT services market, Knowledge management, Knowledge-based economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z rozwojem rynku usług informatycznych z obszaru rozwiązań dla wspomagania zarządzania wiedzą. Rozwój ten jest podyktowany czynnikami wynikającymi bezpośrednio z koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. Może być on rozpatrywany z dwóch perspektyw. Pierwsza związana jest z ogółem procesów wiedzy w strategicznych i innowacyjnych działaniach z punktu widzenia gospodarki zorientowanej na wiedzę. Druga natomiast dotyczy narzędzi służących wspomaganiu zarządzania wiedzą w organizacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present some aspects of IT market development in the field of knowledge management support. IT market development for knowledge management is mainly determined by factors which do form the knowledge-based economy. It can be perceived in two perspectives. First one is connected with general processes of knowledge involvement in strategic activity and innovation generating within the scope of knowledge- -based economy. The other is dedicated to the instruments strictly used for knowledge management support in the organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuro Badawczo-Analityczne DiS, www.dis.waw.pl, 2009.
 2. Fazlagić A., Strategia organizacji usługowej w gospodarce opartej na wiedzy, www.egov.pl, 2004.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 4. Knowledge Assessment Methodology, http://web.worldbank.org/kam, 2008.
 5. Młynarczyk D., Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT, Opracowanie PARP. http://www.parp.gov.pl/files/74/81/88/analizait.pdf, 2006.
 6. Niesler A., Wydmuch G., Integracja zasobów wiedzy jako kierunek rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Wiedza i technologie informacyjne w biznesie, D. Jelonek, A. Nowicki. (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 7. Sobczak A., Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w instytucjach sektora publicznego, www.egov.pl, 2004.
 8. Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2003.
 9. ] Wydmuch G., Integrated Platform for Composite Knowledge Management Applications. Knowledge- centric Approach, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 12, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, UE, Wrocław 2008.
 10. http://www.oecd.org.
 11. http://www.worldbank.org/wbi/knowledgefordevelopment.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu