BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrobak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wójtowicz Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wspomaganie działalności katedry akademickiej za pomocą technologii pracy grupowej
Supporting University Department Activities by Groupware Technology
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 183-198, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Praca grupowa, Szkolnictwo wyższe
Group work, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest wprowadzeniem do możliwości adaptacji systemów wspomagania pracy grupowej na potrzeby pracy katedry akademickiej. Autorzy przeanalizowali wybrane dostępne na rynku systemy informatyczne do wspomagania pracy grupowej pod kątem możliwości ich adaptacji na potrzeby katedry i opisali wyniki przeprowadzonej analizy. W dalszej części opisane zostały zasady działania katedry oraz przeprowadzona została analiza procesów, które mogą zostać usprawnione dzięki wdrożeniu systemu informatycznego do pracy grupowej. Zaproponowana została także platforma, na której autorzy planują wdrożenie systemu pracy grupowej, oraz dalsze badania pokazujące korzyści wynikłe z jej wdrożenia.(abstrakt oryginalny)

This article describes the possibilities of adaptation of software system supporting teamwork. Analyses were carried out based on requirements of academic departments. The authors analyzed selected, available on the market information systems for supporting teamwork from the point of view of capabilities of adaptation on requirements of department and they described the results of carried analyses. The farther part contains the description of principles of operation of department and analysis of processes which can be improved due to the implementation of software system to teamwork. Moreover, the platform is suggested on which authors plan the implementation of teamwork software system and farthest research showing benefits of its implementation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. English B., Office Share-Point Server 2007. Poradnik administratora. Tom I. Wydawnictwo Promise, 2007.
 2. Kobielus J.G., Strategie. Obsługa procesów pracy, IDG Poland SA, Warszawa 1998.
 3. Niedzielska E., Wójtowicz R., Technologie pracy grupowej w środowisku akademickim, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 913, AE, Wrocław 2001.
 4. Teufel S., Computerunterstütze Gruppenarbeit - eine Einführung, [w:] H. Österle, P. Vogler, Praxis des Workflow-Managements - Grundlagen, Vorgehen Beispiele, Vieweg Verlag, Braunschweig 1996.
 5. Wagner M.P., Groupware und neues Management, Vieweg Verlag, Braunschweig 1995.
 6. Wójtowicz R., The Profile of Free Teamwork Software, [w:] Advanced Information Technology for Management AITM'2007, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.) Wroclaw University of Economics Research Papers no 8 (1208), Wrocław 2007.
 7. http://citix.ue.wroc.pl/hello.
 8. http://citix.ue.wroc.pl/ktiware.
 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Document_management_system.
 10. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software.
 11. http://www.egroupware.org.
 12. http://www.knowledgetree.com.
 13. http://www.microsoft.com/poland/edukacja/programy_edukacyjne/MSDN_aa.mspx.
 14. ibm.com/university.
 15. www.simple-groupware.de/cms.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu