BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owsiak Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce
Financial Policy in the Economic Crisis Conditions - Local Goyernment Perspectives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 7-25, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Samorząd terytorialny, Polityka finansowa państwa, Kryzys gospodarczy, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Local government, State financial policy, Economic crisis, Local government units
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na fakt istotnego wpływu polityki finansowej na działalność jednostek samorządu terytorialnego (JST). W dalszych rozważaniach polityka finansowa państwa rozumiana jest jako całokształt działalności władz monetarnych i władz fiskalnych ukierunkowanych na sferę gospodarczą i społeczną. Próba określenia relacji pomiędzy polityką finansową państwa a działalnością jednostek samorządu terytorialnego może być o tyle pożyteczna, że typowa analiza celów, narzędzi i skutków polityki finansowej państwa koncentruje się na skutkach decyzji władz monetarnych na banki komercyjne, zaś polityka fiskalna na przedsiębiorstwa. Przedmiotem analizy jest także wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych. Najlepszym tego przykładem jest to, że operacyjnym celem działalności banku centralnego (NBP) jest kształtowanie się wskaźnika inflacji konsumenckiej. Takiego rozłożenia akcentów w analizie skutków polityki finansowej dla banków komercyjnych, dla sektora przedsiębiorstw czy dla gospodarstw domowych nie można negować. Zależności pomiędzy polityką finansową a działalnością i rozwojem wymienionych kategorii podmiotów systemu ekonomicznego mają znaczny ciężar gatunkowy, gdyż rozstrzygają o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju. Są decydujące dla wzrostu gospodarczego, dla podstawowych wielkości i wskaźników ekonomicznych.(fragment tekstu)

The Author of the article presents theoretical and practical influence of the flnancial policy. defined as a combination of the monetary and fiscal policy, on the local governinent activity. To date. the effects of the flnancial State policy wcre analyzed from the commercial banks. enterprises and households point of vievv. The role of local government units in the socio-economic system is growing constantly. That is why the influence of the monetary and fiscal policy on the units in question should be better identitled. The need of the detailed analysis of the local government role in the socioeconomic system remains urgent during existence of the economic crisis. In Polish conditions. the local government units could play a part in a return to the economic growth. To make it possible. the monetary and fiscal policy should contribute to the development of the local government units(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. D. Styczek J. K. Kowalski: Gigantyczny wzrost opłat za wodę i śmieci. ..Dziennik.pl" z 8 sierpnia 2008 r.
  2. L. Klank: Sytuacja finansowa samorządów w 2007 r. W: Raport finansowy państwa w 2007 roku. Instytut Finansów Akademii Finansów, Warszawa 2008, s. 44.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu