BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Title
Ocena aktywności samorządów w absorpcji środków z mechanizmu finansowego EOG oraz norweskiego mechanizmu finansowego
Assessment of Autonomies' Activity in the Absorption of Norwegian Financial Mechanism and Eea (European Economic Area) Financial Mechanism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 26-34, tab., rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Finanse, Rola samorządów w ochronie środowiska, Środki pomocowe UE
Finance, Role of local governments in environmental protection, EU aid funds
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym problemem polskich regionów jest brak środków finansowych na realizację wyznaczonych zadań i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera umiejętność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, szczególnie tych bezzwrotnych. Wydawałoby się, że uwarunkowania finansowe determinują poziom rozwoju regionalnego i lokalnego, można jednak postawić tezę. że obecnie polskie regiony mają duże możliwości dostępu do różnorodnych źródeł finansowania. W takiej sytuacji dużo większą rangę należy przypisać zdolności władz lokalnych do absorpcji dostępnych źródeł finansowania, co niewątpliwie jest istotnym wyzwaniem dla polskich regionów. Celem artykułu jest identyfikacja Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jako źródeł finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Szczególny nacisk położono na wykazanie aktywności samorządów w zdobywaniu środków finansowych z omawianych mechanizmów. Dokonano również przestrzennej oceny porównawczej aktywności podmiotów w zdobywaniu środków finansowych z obu mechanizmów finansowych(fragment tekstu)

Poland has been awarded. under the so-ealled EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism, the total of 533.51 million euro for the years 2004-2009. The resources are donated by three EFTA (European Free Trade Association) countries - Norway, Island and Liechtenstein. In exchange for taking advantage of the common market freedoms, the said countries undertook to provide tlnancial assistance to the least affluent members of the European Union. The resources will be used for supporting projects implemented within strictly defined priority sectors. The main goal of this paper is identification of EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism as the resources of local and regional development. The special focus was put on the assessment of autonomies' activity in the absorption of both mentioned Financial Mechanism. The analysis was put on the quantity analysis of projects submissions. The results indicate the dominate role of local government entities in the group of applicants.The spatial analysis shows the dominate activity of mazowieckie voivodship's entities.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu