BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babczuk Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Polityczny cykl budżetowy w polskich gminach
The Polit1cal Budget Cycle in Polish Municipal1ties
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 44-50, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Budżet, Gmina
Budget, District
Note
summ.
Abstract
Rozwój polityczno-instytucjonalnych modeli zadłużenia publicznego stanowi odpowiedź na ograniczoną zdolność wyjaśniania kształtowania się deficytu oraz długu publicznego przez normatywne modele ekonomiczne, m.in. zaproponowany przez Barro (1979) model "tax smoothing". Zarówno w tym ostatnim ujęciu, jak i w modelu keynesowskim deficyty budżetów publicznych powinny pojawiać się w okresach recesji, a w czasie dobrej koniunktury miałyby miejsce równoważące je nadwyżki budżetowe. Odchylenia od wspomnianego podejścia normatywnego starają się wyjaśniać modele odwołujące się do polityczno- -instytucjonalnych aspektów gospodarki środkami publicznymi. Należą do nich modele "wyborczego cyklu budżetowego". Celem niniejszego opracowania jest ocena zakresu i siły politycznego cyklu budżetowego w polskich gminach. W części pierwszej pracy przedstawiono istotę politycznego cyklu budżetowego. Następnie zaprezentowano zastosowaną metodę badania empirycznego, którego wyniki zostały omówione w ostatniej części opracowania(fragment tekstu)

At the beginning of tliis article researehes on the politica! budget cycle are surveyed. Then large panel ol data is used to examine the relation between municipal elections and budget deficits in Poland. I find evidence of political budget cycles in significant part of polish municipalities.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. E. Tufte: Political ControI ofthe Economy. Princeton University Press. Princeton 1978
 2. A. Drazen: The Political Business...-, M. Eslava: The Political Economy..., s. 7-8;
 3. Imbeau L.: Deficits and Surpluses in Federated States: A Review ofthe Public Choice Empirical Literature. Annual Conference ot Canadian Political Science Association. Winnipeg. 3 June 2004. s. 6-8;
 4. M. Pinho: Political Model of Budget Deficits: a Literature Review. Universidade do Porto Working Papers No. 138. Porto 2004
 5. K. Rogoff. A. Sibert: Elections and Macroeconomic Policy Cycles. ,.Review of Economic Studies" 1988. vol. 55. s. 1-16:
 6. K. Rogoff: Eąuilibrium Political Budget Cycles. "The American Economic Review" 1990. vol. 80. nr l.s. 21-36.
 7. L, Imbeau: Deficits and Surpluses in Federated States: A Review of the Public Choice Empiricctl Literaturę. Annual Conference of Canadian Poiitical Science Association. Winnipeg, 3 June 2004, s. 6-10;
 8. M. Pinho: Poiitical Model ofBudget Deficits: a Literature Review. Universidade do Porto Working Papers nr 138. Porto 2004
 9. B. Frey. F. Schneider: A Model of Politico-Economic Behaviour in the UK. ,.The Economic Journal" 1978, vol. 88, s. 243-253:
 10. K. Schultz: The Politics of the Poiitical Business Cycle. "British Journal of Poiitical Science" 1995. vol. 25. nr 1, s. 79-100.
 11. A. Brender. A. Dra/.en: Political Budget Cycles in New versus Established Democracies. ..Journal ot" Monet ary Economics" 2005. vol. 52. nr 7. s. 1271-1295:
 12. M. Maurel: The Political Business Cyc/es in the EU enlarged. ..Slovenian Journal for Money and Banking" 2006. vol. 55. nr II. s. 38-41:
 13. T. Aidt. F. Veiga. L. Veiga: Election Resu/ts and Opportunistic Policies: An Integrated Approach. GEĘ Papers nr 7. Gabinete de Estrategia e Estudos, Lisboa 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu