BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barej Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Finansowe instrumenty stymulowania przedsiębiorczości na poziomie gmin
Financial Instruments of Stimulation of Enterpreneurship at the Communes' Level
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 51-58, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Instrumenty finansowe, Gmina, Przedsiębiorczość
Financial instruments, District, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach zainteresowanie przedsiębiorczością, rozumianąjako rozwój przedsięwzięć gospodarczych, wzrosło na skutek wolnego dostępu do rynku i konkurencji, dominacji sektora prywatnego, stabilności politycznej i makroekonomicznej, elastycznego rynku pracy. W warunkach wolnego dostępu do rynku, kiedy przedsiębiorstwa dokonują wyborów lokalizacyjnych, zadaniem władz gminy jest stworzenie warunków do stabilnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego danej jednostki terytorialnej, czyli stworzenie konkurencyjnych. w stosunku do innych gmin, warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Gmina ma w dyspozycji wiele instrumentów, dzięki którym może wpływać na lokalne życie gospodarcze. Władze gminy w celu stymulowania lokalnej przedsiębiorczości powinny starać się wykorzystywać instrumenty, z których mogą korzystać, a zmiany zachodzące w uregulowaniach prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych stwarzają władzom coraz większe możliwości oddziaływania na rozwój gospodarczy. Celem artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu gminy wpływają na rozwój przedsiębiorczości i wykorzystują dostępne do tego instrumenty. Do badania przyjęto trzy gminy województwa zachodniopomorskiego, działające w podobnych warunkach geograficzno-spolecznych, to jest gminę Drawsko Pomorskie, gminę Połczyn-Zdrój i gminę - miasto Świdwin.(fragment tekstu)

Commune manages lots of financial instruments stimulating the deve!opment of a local market. Communes usually they are the main investors of infrastructure in region. They are also creating tax połicy in region. However it has smali influence into development business in communicy level. Also communes make some promotion actions to gain new investors of their region. The article describes financial instruments which the commons: Świdwin, Drawsko Pomorskie. Połczyn-Zdrój are using to support regional devełopment.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkota Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2007. s. 164
  2. W. Dziemianowicz, M. Mickiewicz, E. Malinowska. W. Misiąg, M. Tomalak: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa 2000. s. 9-10
  3. M. Kogut-Jaworska: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego u- stymulowaniu rozwoju gospodarczego. CeDeWu. Warszawa 2008. s. 107
  4. K. Brzozowska: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach projectfinance. CeDeWu, Warszawa 2005, s. 43.
  5. W. Dziemianowicz, M. Mickiewicz. F.. Malinowska. W. Misiąg. M. Tomalak: Wspieranie przedsiębiorczości prze: samorząd terytorialny. Polska Fundacja Promocji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000. s. 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu